Ekodoradca z wizytą w Niemczech

Ekodoradczyni Gminy Oświęcim wzięła udział w wizycie studyjnej w niemieckiej Gminie Osloss.

Od 29 kwietnia do 1 maja 2018 r. delegacja z gminy Oświęcim gościła w niemieckiej gminie Osloss. Od września 2017 r. obie jednostki prowadzą rozmowy dotyczące wypracowania optymalnych form współpracy. W trakcie wizyty przedstawiciele gminy Oświęcim wzięli udział w uroczystościach otwierających obchody Święta Pracy.

Rozdane podczas tego wydarzenia materiały informacyjne oraz promocyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzięki obecności ekodoradcy gminy Oświęcim mieszkańcy gminy Osloss, wśród których są również Polacy, mogli dowiedzieć się, że gmina Oświęcim i Województwo Małopolskie podejmują szereg działań w walce o czyste powietrze.

Spalanie odpadów spotkało się z niedowierzaniem

W rozmowach z mieszkańcami gminy Osloss, Żelisława Noworyta – Ekodoradczyni, miała okazję poruszyć tematy związane z ochroną powietrza. Problemy związane z jego zanieczyszczeniem są zdecydowanie różne dla obu rejonów. Przedstawiciele naszego zachodniego sąsiada martwią się przede wszystkich spalinami samochodowymi. Z uwagi na stosowane u nich od lat rozwiązania, w tym przede wszystkim wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i nacisk na termomodernizację budynków, samo ogrzewanie budynków nie stanowi takiego problemu, jak w naszym rejonie. Zaskoczenie wywoływała informacja, że w Małopolsce większość budynków ogrzewana jest kotłami węglowymi, natomiast wiadomość o zjawisku spalania odpadów przyjmowana była ze zdecydowanym niedowierzaniem. Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki działaniom podejmowanym przez mieszkańców Małopolski, już za kilka lat również u nas ten problem pozostanie jedynie nieprzyjemnym wspomnieniem. Pomocą w tym może być wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań z innych krajów, w tym Niemiec.

Nawiązanie współpracy

Współpraca między gminami z pewnością będzie stanowić inspirację dla obu stron w wielu różnorodnych zakresach, przede wszystkim kultury, sportu, pielęgnacji wspólnej historii, ale miejmy nadzieję, że także ochrony środowiska.

Więcej informacji na temat wizyty można znaleźć tutaj: KLIK

[easy_image_gallery gallery=”933″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).