Odejdź zimo, odejdź smogu!

Odejdź zimo odejdź smogu

16 marca br. odbyło się wręczenie nagród dla laureatów konkursu pn. „Odejdź zimo, odejdź smogu!” organizowanego przez Wójta Gminy Oświęcim. Konkurs kierowany był do uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać trójwymiarową pracę plastyczną przedstawiającą wyobrażenie zanieczyszczenia powietrza, czyli smogu. Jednocześnie, praca miała nawiązywać do tradycji świętowania pierwszego dnia wiosny i topienia Marzanny.

Uczniowie pokazali jak różnorodne mogą być interpretacje tematu – na konkurs wpłynęły przeróżne smogowe kukiełki oraz pomysłowe konstrukcje, pokazując, że zarówno wiedza na temat zanieczyszczenia powietrza, jak i talenty plastyczne nie są uczestnikom obce. Świadomość o konieczności dbania o powietrze jest bardzo ważna, dlatego cieszy fakt jej posiadania wśród uczniów naszych szkół.

W wyznaczonym terminie na konkurs wpłynęło 27 prac. Komisja konkursowa miała trudny orzech do zgryzienia, w wykonanie każdej pracy autorzy włożyli mnóstwo wysiłku i pomysłów! Ostatecznie, po długich naradach, komisja wyłoniła zwycięzców:

Klasy I-III

Miejsce I: Zuzanna Snażyk, Szkoła Podstawowa im. A. Grottgera w Porębie Wielkiej,

Miejsce II: Wiktor Rams, Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia w Brzezince,

Miejsce III: Mateusz Pawela, Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach,

Wyróżnienia:

Blanka Tobiasz, Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach,

Gabriela Warmuzek, Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach,

Paulina Balon, Szkoła Podstawowa im. J. Suskiego we Włosienicy,

Agata Łagosz, Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia w Brzezince,

Amelia Saternus, Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach.

Klasy IV-VII

Miejsce I: Wiktoria Wosik, Szkoła Podstawowa im. A. Grottgera w Porębie Wielkiej,

Miejsce II: Mateusz Marzec, Szkoła Podstawowa im. A. Grottgera w Porębie Wielkiej,

Miejsce III: Kinga Czaja, Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu, Wyróżnienia:

Julia Kleszcz, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza, w Grojcu,

Kinga Drabczyk, Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu.

Zwycięzcy otrzymali z rąk wójta Alberta Bartosza pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).