Oświęcim w zdrowej atmosferze

Projekt bez tytułu (13)

W ramach II fazy projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w gminie Oświęcim zostały zorganizowane różnorodne spotkania. W ich ramach skupiono się na bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, również najmłodszymi oraz lokalnymi liderami, zwłaszcza radnymi i sołtysami.

Spotkania z przedszkolakami

W kwietniu i maju 2018 r. ekodoradczyni Żelisława Noworyta przeprowadziła szereg spotkań z przedszkolakami. Łącznie wzięło w nich udział prawie 700 dzieci. Podczas spotkań nauka łączyła się z zabawą. Najmłodsi mieszkańcy gminy mogli wziąć udział w grach i eksperymentach. Dzieci wykazały się dojrzałą, jak na młody wiek, wiedzą o ochronie powietrza.

Gminne zebrania wiejskie

Tradycją stał się udział ekodoradczyni w gminnych zebraniach wiejskich, w trakcie których mieszkańcy mogli dowiedzieć się o obowiązujących przepisach, ze szczególnym uwzględnieniem uchwały antysmogowej. Przekazywano aktualne informacje o możliwościach uzyskania dotacji na różnorodne działania związane z ochroną powietrza. W trakcie II fazy programu LIFE ekodoradczyni wzięła udział w 17 takich zebraniach, na których obecnych było 635 mieszkańców gminy.

Dni Gminy Oświęcim

Co roku, podczas Dni Gminy Oświęcim obecne jest stoisko ekodoradcy. Odwiedzające je dzieci mogą wypełniać ekologiczne quizy i kolorowanki. Także rodzice niejednokrotnie próbują rozwiązać łamigłówki lub ekotesty, za które mogą uzyskać gadżet promujący dbanie o środowisko. Stoisko cieszy się popularnością wśród osób planujących wymianę ogrzewania – ponieważ przy okazji uczestnictwa w zabawie można dopytać o warunki uzyskania dotacji. W 2018 r. odbył się w Gminie Rajd Rowerowy, podczas którego uczestnicy otrzymali gadżety i broszury związane z ochroną powietrza.

Akcja – zbadaj swój oddech

W listopadzie 2018 r. zostały zorganizowane 3 wydarzenia pn. „Zbadaj swój oddech – bezpłatne badania spirometryczne”. Miały one na celu promowanie wiedzy na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Zainteresowani mogli wykonać badanie w specjalnym spirobusie. W wydarzeniach wzięły łącznie udział 153 osoby.

Dotacje na wymianę ogrzewania

Na początku 2019 r. wraz z informacją o wysokości opłat za odpady zostały rozdysponowane ulotki dotyczące uchwały antysmogowej. Tego rodzaju działanie pozwoliło na dotarcie do maksymalnej liczby odbiorców – informacje otrzymali wszyscy właściciele nieruchomości.

Ważnym elementem w działaniach gminy jest pomoc mieszkańcom w wymianie starego ogrzewania. Gmina dotuje takie działania ze środków własnych oraz zewnętrznych. Ekodoradczyni służy pomocą mieszkańcom w ciągu całego procesu uzyskania dotacji od momentu złożenia wniosku, poprzez podpisanie umowy, aż do rozliczenia dotacji.

Edukacja o stanie powietrza w gminie

Gmina nieustannie prowadzi działania związane z edukacją o stanie powietrza. Na lokalnym terenie oraz we wszystkich placówkach oświatowych znajdują się tablice, które za pomocą obrazków uśmiechniętych lub smutnych buzi informują o stanie powietrza. Dodatkowo, na stronie internetowej gminy można sprawdzić aktualną jakość powietrza. Obecnie odnośnik na stronie prowadzi do pomiarów sensorów jakości powietrza marki Airly, które zostały zakupione przez gminę Oświęcim m.in. w ramach projektu „Małopolska w zdrowej atmosferze” w listopadzie 2019 r.

Strona internetowa oraz gazeta gminna to często wykorzystywany kanał komunikacji. Pojawiają się tam artykuły dotyczące m.in. uchwały antysmogowej czy dotacji. Wśród mieszkańców gminy dystrybuowane są materiały edukacyjne, ulotki oraz broszury i plakaty. Mają na celu poszerzanie wiedzy oraz zachętę do podejmowania działań związanych z ochroną powietrza.

„Projekt „Małopolska w zdrowej atmosferze” stworzył dla gmin nowe możliwości w zakresie walki ze smogiem. Współpraca z wieloma partnerami w skali województwa pozwala na poszerzanie wiedzy, wzajemną inspirację i szybsze wdrażanie nowych rozwiązań. W codziennej pracy na stanowisku ekodoradcy widzę, jak ważna dla mieszkańców jest możliwość uzyskania porady w sprawach związanych z wymianą ogrzewania, zarówno w urzędzie, jak i poza nim – na przykład na zebraniu wiejskim. Dzięki zaangażowaniu władz gminy, pracowników Urzędu oraz coraz większej świadomości mieszkańców, z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej rozwijają się działania Gminy Oświęcim związane z ochroną powietrza. Cieszę się, że mogę dołożyć do tego swój wkład.”

ekodoradczyni, Żelisława Noworyta

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Oświęcim:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).