Spotkania przed wymianą kotłów

Spotkania przed wymianą kotłów

Świadomość występowania problemu zanieczyszczenia powietrza jest wśród mieszkańców naszego regionu coraz większa. Smog, pojawiający się zwłaszcza zimą, czyli w sezonie grzewczym, powoduje, że coraz więcej osób decyduje się na zmianę źródła ogrzewania w swoim domu. Znaczną popularnością cieszy się ogrzewanie gazowe, swoich zwolenników mają również: ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę. Niestety, w wielu budynkach nie ma możliwości zastosowania podobnych rozwiązań. Rozwiązaniem dla właścicieli takich domów jest wymiana starego kotła, popularnie zwanego „kopciuchem”, na nowoczesny kocioł węglowy. Zgodnie z wymogami nałożonymi przez uchwałę antysmogową dla województwa małopolskiego, użytkowanie „kopciuchów” musi zakończyć się przed 1 stycznia 2023 r.  Dlatego już teraz warto zaplanować zainstalowanie nowego źródła ciepła.

Spotkania

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania na takie działanie, w dniu 9 maja br. mieszkańcy gminy Oświęcim mogli wziąć udział w jednym z dwóch spotkań informacyjnych dotyczących warunków uzyskania dotacji oraz przeprowadzenia termomodernizacji budynków.

Głównym tematem zorganizowanych spotkań była możliwość uzyskania dofinansowania na nowoczesny kocioł węglowy, posiadający certyfikat Ekoprojektu (Ecodesign). Uczestnicy uzyskali od Ekodoradcy gminy Oświęcim, Żelisławy Noworyty, informacje na temat wymogów nakładanych na mieszkańców Małopolski uchwałą antysmogową, dowiedzieli się jakie kotły mogą zainstalować, a przede wszystkim poznali informacje na temat szczegółowych warunków uzyskania pomocy finansowej na taką inwestycję.

Termomodernizacja

Z uwagi na konieczność wykonania w wielu budynkach termomodernizacji, doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pani Katarzyna Bryzek, przedstawiła warunki programu Jawor. Termomodernizacja, czyli przede wszystkim: docieplenie ścian, dachu lub stropu, stropów piwnic, czy wymiana okiem i drzwi, pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło, a co za tym idzie – na paliwo potrzebne do jego ogrzewania. Przekłada się to na niższe koszty ogrzewania w perspektywie wielu lat. Program Jawor obejmuje docieplenie budynków jednorodzinnych, których powierzchnia docieplana nie przekracza 600 m². Dofinansowanie w ramach powyższego projektu udzielane jest w formie pożyczki, która może podlegać częściowemu umorzeniu.

[easy_image_gallery gallery=”222″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).