Zbadaj swój oddech!

Spirometria

W listopadzie bieżącego roku, odbyły się bezpłatne badania spirometryczne dla mieszkańców Gminy Oświęcim i okolic, pod hasłem „Zbadaj swój oddech!”. Badania powiązane były z obchodzonym w dniu 14 listopada Dniem Czystego Powietrza i odbyły się w Zaborzu, Broszkowicach i Włosienicy. Łącznie badanie wykonało 113 osób.

Dlaczego spirometria?

Co łączy Dzień Czystego Powietrza i spirometrię? Walka z zanieczyszczeniem powietrza! Smog negatywnie wpływa na zdrowie, w tym na drogi oddechowe. Może powodować wiele chorób układu oddechowego lub ich nasilenie – astmę, alergie, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a nawet raka płuc. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem przyrównywane jest do wypalania nawet kilku tysięcy papierosów rocznie! Dlatego osoby mieszkające na terenach najbardziej zanieczyszczonych, do których zalicza się również nasza Gmina, powinny kontrolować stan swoich płuc. Po badaniu wykonywanym podczas spirometrii w Gminie Oświęcim, badany otrzymywał papierowy wynik. Jeśli okazywał się niepokojący, zalecane było udanie się do lekarza.

Jak się chronić?

Niezależnie od wyników spirometrii, należy pamiętać, że wraz z trwającym sezonem grzewczym narażeni jesteśmy na ciągłe wdychanie zanieczyszczeń. Dlatego też należy podjąć niezbędne kroki ochronne. Na początek polecamy sprawdzanie jakości powietrza, przez strony internetowe, aplikacje na telefon lub dzwoniąc do Urzędu Gminy. Jeżeli jest źle, należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz czy wietrzenie mieszkań. Osoby chorujące na choroby układu oddechowego lub krążenia powinny monitorować swój stan i w razie pogorszenia udać się do lekarza.

A dalej…

Kolejny krok do podjęcia to wymiana starego kotła na nowoczesne, proekologiczne urządzenie (jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej). W Urzędzie Gminy można uzyskać informacje na temat możliwych do uzyskania dotacji na ten cel. Informujmy również swoich sąsiadów i rodzinę – w końcu oddychanie dotyczy nas wszystkich!

Relacja wideo z wydarzenia dostępna jest pod tym linkiem.

[easy_image_gallery gallery=”340″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).