Poronin kształtuje dobre nawyki ekologiczne

Podsumowanie działań podczas II fazy projektu LIFE w gminie Poronin.

Konkurs plastyczny

W ramach działań realizujących zamierzenia projektu LIFE w Gminie Poronin przeprowadzono konkursu plastyczny pt.: „Oddycham czystym powietrzem”. Konkurs zorganizowano wspólnie z Gminą Bukowina Tatrzańska, Miastem Zakopane oraz Podhalańskim Alarmem Smogowym. W ramach wydarzenia wpłynęło 168 prac. Podzielone zostały one na 3 kategorie wiekowe, spośród których następnie zostały wybrane po trzy najlepsze prace. Przyznano również trzy wyróżnienia.

Spotkania z mieszkańcami

Akcja zbierania wniosków o wydanie warunków, w celu zaprojektowania i zbudowania sieci gazowej na terenie gminy Poronin. W ramach przedsięwzięcia organizowano spotkania dla mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem budynków do sieci gazowej. Oferowano także pomoc przy wypełnianiu wniosków.

14.11.2018r.- Spotkanie Ekodoradcy z Poronina z młodzieżą biorącą udział w projekcie „You can too”. Celem akcji było zwiększenie świadomości dotyczącej istnienia zanieczyszczeń powietrza, w tym zjawiska smogu i jego przyczyn oraz promowania działań, które przeciwdziałają ich powstawaniu. W projekcie uczestniczyły osoby z Polski, Czech oraz Słowacji. Podczas spotkania Ekodoradca przedstawił swoje działania prowadzone na terenie gminy Poronin.

Organizacja stoiska informacyjno–promocyjnego podczas zawodów narciarskich. Na stoisku udostępniono ulotki informujące o uchwale antysmogowej. Ekodoradca podczas wydarzenia udzielał informacji na temat dofinansowań do wymiany kotłów, programu „Czyste Powietrze”oraz planowanej budowie sieci gazowej na terenie gminy Poronin.

Marzec, kwiecień – 2019 r. – Organizacja 7 spotkań dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie „Czyste Powietrze”. Podczas spotkań mieszkańcy mogli uzyskać informacje na temat warunków jakie należy spełniać, aby otrzymać dofinansowanie. Spotkania prowadzone były przez Ekodoradcę oraz przedstawicieli firmy DoEko Group. Podczas spotkań mieszkańcy uzyskać mogli również informacje związane z dofinansowaniami w ramach poddziałań 4.1.1, 4.4.2 oraz 4.4.3.

09.09.2019 r. – Spotkanie z młodzieżą biorącą udział w projekcie wymiany uczniów z Rumunii, Łotwy oraz Polski. Podczas spotkania zaprezentowano działania proekologiczne podejmowane przez gminę Poronin. Po prezentacji ekodoradca odpowiadał na pytania uczestników. Poruszono między innymi kwestie związane z nastawieniem lokalnej społeczności do działań podejmowanych przez gminę oraz zasięgu projektu LIFE.

Podsumowanie II fazy Projektu LIFE w Gminie Poronin:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).