Bieg z przeszkodami o czyste powietrze w Gminie Koniusza

W dniach 26 – 27.04.2018r. w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych podczas dni otwartych szkoły, na specjalnie do tego przygotowanym torze odbył się „Bieg z przeszkodami o czyste powietrze” oparty na formie „Spartan Race”.

Bieganie, jako codzienny trening i sposób na dbanie zdrowie i kondycję fizyczną, zdobywa coraz większe rzesze zwolenników. Biegają wszyscy: dzieci, młodzież i osoby dorosłe, organizowane są nawet biegi na szpilkach! Nic dziwnego, że Ekodoradca Gminy Koniusza postanowił w ten sposób zainteresować młodzież kwestiami związanymi z jakością powietrza. Nie jest też tajemnicą, że czyste powietrze jest kluczowe dla biegaczy. Wdychanie pyłów i innych zanieczyszczeń zmniejsza wydolność płuc i naraża nas na liczne choroby, w tym nowotworowe. Każda okazja jest dobra, by pracować nas zwiększeniem świadomości społecznej w zakresie jakości powietrza, a organizacja imprez sportowych jest do tego doskonałym środkiem.

Na biegu z przeszkodami o czyste powietrze w Gminie Koniusza nie brakowało ochotników, którzy niezniechęceni trudnościami i wyzwaniami, postanowili sprawdzić się i podjąć wyzwanie. Bieg podzielony był na dwie grupy wiekowe: gimnazjalistów oraz uczniów szkół średnich. Uczestniczyło w nim 40 gimnazjalistów natomiast starsza grupa wiekowa liczyła 60 chętnych. Podczas dwóch dni imprezy, na którą składały się również inne atrakcje organizowane przez uczniów szkoły, w wydarzeniu wzięło udział ok 300 osób! Impreza rozpoczęła się 26 kwietnia o godzinie 10:30 startem uczniów gimnazjów, dystans to 4 km i 15 przeszkód. Natomiast w dniu 27 kwietnia startowali uczniowie ze Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych.

EKODOARDCA Gminy Koniusza zorganizował stoisko promocyjne, gdzie każdy zainteresowany mógł uzyskać kompleksowe informacje dotyczące jakości i ochrony powietrza. Ekodoradca informował również o prowadzonych działaniach ekologicznych oraz programach wymiany kotłów i montażu odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy spotkania otrzymali również  pakiety ekologiczne i energooszczędne, które pełniły rolę edukacyjną.

[easy_image_gallery gallery=”575″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).