Maraton Przedszkolaka w Radziemicach

Ekodoradczyni Gminy Radziemice wie, że edukacja najmłodszych ma znaczenie i warto formować proekologiczne postawy od młodego wieku.

W dniu 10.05.2018 r.  w Zielenicach odbył Maraton Przedszkolaka – Sprintem do maratonu. W biegu wzięły udział wszystkie przedszkolaki z terenu Gminy Radziemice. Już od wczesnych godzin   na terenie  boiska w Zielenicach zrobiło się gwarno. Około godziny 9:00 dzieci i zgromadzonych licznie gości powitał wójt gminy oraz dyrektor szkoły. Wszyscy doskonale wiedzą, że przed dużym wysiłkiem konieczna jest rozgrzewka, dlatego właśnie od tego rozpoczęły się biegi kolejnych grup przedszkolnych. Każda z 6 grup ubrana w koszulki w innym kolorze. Z ostatnią grupą przedszkolaków pobiegli również zaproszeni goście: ksiądz proboszcz, przedstawiciele policji, strażacy, nauczyciele, ekodoradca oraz wielu innych uczestników wydarzenia. Na mecie, przy stoisku ekodoradcy, czekał na uczestników słodki poczęstunek. Ekodoradczyni dzieliła się również informacjami związanymi z jakością powietrza. Najmłodsi mieszkańcy Gminy Radziemice zamanifestowali, że czyste powietrze powinno być priorytetem dla dorosłych.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 150 przedszkolaków i ok. 50 osób dorosłych.

Więcej informacji nt. działań Ekodoradcy i Gminy Radziemice: Facebook

[easy_image_gallery gallery=”438″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).