Raciechowice oddychają czystym powietrzem

Projekt bez tytułu (11)

Ekodoradca i jego praca

Najważniejszym elementem pracy ekodoradcy jest pomoc merytoryczna udzielana mieszkańcom Gminy Raciechowice. Wspomagając ich w działaniach związanych z termomodernizacją i poprawą efektywności energetycznej wspólnie ograniczamy niską emisję. – Ekodoradca

Małopolska w zdrowej atmosferze

Gmina Raciechowice jest partnerem projektu LIFE„MAŁOPOLSKA w zdrowej atmosferze”. W ramach tego zadania zatrudniamy Ekodoradcę, którego celem jest wdrożenie i przyspieszenie działań służących poprawie jakości powietrza. Działania te zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Ekodoradcy udzielają pomocy mieszkańcom w kwestii doboru urządzeń grzewczych, termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz informują o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Od ogłoszenia naboru do programu „Czyste powietrze” mieszkańcy otrzymują pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, a także w wypełnieniu i skompletowaniu wniosku o płatność. Natomiast już w lipcu 2019 r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Raciechowice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dzięki temu możliwe stało się składanie wniosków dotacyjnych w Urzędzie Gminy.

Program Czyste Powietrze jest dla nas ważnym zadaniem skutecznie realizowanym pod nadzorem Ekodoradcy, w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podkreśla Wójt Gminy Raciechowice Wacław Żarski

raciechowice1
Program Czyste Powietrze

Bieg po zdrowy oddech dla Gminy

W gminie przeprowadzono akcje edukacyjne, kampanie społeczne oraz spotkania z mieszkańcami, młodzieżą szkolną i lokalnymi liderami. Przy okazji imprez organizowano wydarzenia, których zadaniem było przedstawienie jak ważna jest wysoka jakość powietrza i jak wpływa ona na komfort życia. Jednym z takich wydarzeń był bieg rodzinny podczas pikniku szkolnego w Gruszowie. Tematem przewodnim wyścigu było hasło „po zdrowy oddech”. W biegu dział wzięło 32 zawodników.

raciechowice2
Bieg rodzinny „po zdrowy oddech”

Projekt „pół na pół”

Praca z młodzieżą szkolną daje zawsze dobre rezultaty. Na wzór projektu Euronet 50/50 Ekodoradca zainicjował działanie „Pół na pół” w dwóch szkołach podstawowych. Zadanie polega na wygenerowaniu jak największych oszczędności energii w budynku szkolnym poprzez zmianę zachowań użytkowników. W tym celu powołano w każdej szkole zespół ds. energii złożony z nauczyciela i uczniów. Nadzór merytoryczny nad zespołami spoczywa na Ekodoradcy. Zadaniem zespołu było ograniczenie zużycia energii w swojej szkole, stąd też uczniowie otrzymali wskazówki jak przeprowadzić przegląd energetyczny, poprzez co sami włączyli się w proces zarządzania energią. Zespoły monitorowały nośniki w postaci energii elektrycznej i oleju opałowego wykorzystywanego dla potrzeb wytworzenia ciepła. W rezultacie działań uzyskane zostały oszczędności energii, które przekładają się na redukcję emisji CO2. W efekcie uczniowie uzyskali oszczędności finansowe, których połowę przekazano szkole na cel wskazany przez zespół ds. energii.

raciechowice3
Projekt „pół na pół”

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Raciechowice :

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).