Gmina Ciężkowice w walce o czyste powietrze

cieżkowice

Burmistrz Gminy Ciężkowice  – Pan Zbigniew Jurkiewicz

Temat ochrony powietrza z roku na rok jest coraz bardziej istotnym elementem w debacie publicznej. Dlatego też tak bardzo istotne są działania podejmowane przez ekodoradcę. Praca związana z edukacją mieszkańców i budowaniem świadomości przynosi wymierne efekty nie tylko w zmianie podejścia do tematu, ale również w podejmowanych przez mieszkańców działaniach. Potwierdza to słuszność drogi, którą na przestrzeni ostatnich lat obrała Gmina Ciężkowice w zakresie wspierania ochrony środowiska,  realizując projekty zarówno pomocy finansowej  jak i merytorycznej dla naszych mieszkańców.

Spektakl ekologiczny „Czarownica Niska Emisja”

7 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Jastrzębi oraz w Szkole Podstawowej w Ciężkowicach przygotowano dla uczniów spotkanie z grupą teatralną. Tematem spotkania była niska emisja.  W wydarzeniu uczestniczyło 220 najmłodszych uczniów, którzy poprzez zabieranie głosu, czy też odgrywanie scenek rodzajowych aktywnie włączyli się w spotkanie.

Wystawa edukacyjna „Naukowiej

W dniach 27-28.05.2019 roku Ciężkowice odwiedziła wystawa edukacyjno-naukowa pt. „Naukowiej”. Jest to  wyjątkowy projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży, który przełamuje codzienną rutynę. Animatorzy Cogiteonu w oryginalny sposób zaprezentowali doświadczenia, jednocześnie angażowali przy tym do wspólnego działania i zachęcali do samodzielnego eksperymentowania. Przez dwa dni wystawę odwiedziło blisko 400 uczniów z okolicznych placówek.

Lekcja o „Niskiej Emisji”

14 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie z ekodoradcą, którego tematem była niska emisja, ochrona jakości powietrza i ekologia.  W zajęciach wzięły udział dwie grupy wiekowe, łącznie 37 osób. Na początku uczniowie poznali podstawowe pojęcia jakimi są smog, niska emisja czy segregacja odpadów. W dalszej części zajęć dzieci wraz z prowadzącym wspólnie obejrzały film edukacyjny, który pozwolił w ciekawy sposób utrwalić te informacje. Zwieńczeniem spotkania był konkurs plastyczny, w ramach którego uczestnicy mieli za zadanie przygotować plakat odnoszący się do ochrony środowiska. Wszyscy biorący udział w wydarzeniu mieli możliwość zaprezentowania swojego dzieła. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali nagrody w postaci książek i kolorowanek.

Badania spirometryczne

30 września 2019 r. na płycie rynku w Ciężkowicach  przeprowadzono dzień darmowych badań spirometrycznych dla mieszkańców. W godzinach 10-15 każdy zainteresowany mógł skorzystać z darmowego badania. Wydarzenie cieszyło się dużą popularnością, co potwierdza blisko 100 przeprowadzonych badań.

VII Marsz Niepodległości w Ciężkowicach

11 listopada 2019 r. odbyła się siódma edycja marszu z okazji odzyskania Niepodległości. Tegorocznym tematem przewodnim wydarzenia była troska o środowisko i ochronę powietrza. W wydarzeniu udział wzięło 200 mieszkańców, którzy przemaszerowali pod pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Stamtąd wspólnie udali się pod Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach, gdzie odbyło się świętowanie połączone z biesiadą.  

Ekodoradca Gminy Ciężkowice  – Przemysław Kapałka

Temat ochrony powietrza z roku na rok jest coraz bardziej istotnym elementem w debacie publicznej, dlatego też tak bardzo istotne są działania podejmowane przez ekodoradcę. Praca związana z edukacją mieszkańców i budowaniem świadomości przynosi wymierne efekty nie tylko w zmianie podejścia do tematu, ale również w podejmowanych przez mieszkańców działaniach. Potwierdza to słuszność drogi, którą na przestrzeni ostatnich lat obrała Gmina Ciężkowice w zakresie wspierania ochrony środowiska,  realizując projekty zarówno pomocy finansowej  jak i merytorycznej dla naszych mieszkańców

Wymiana kotłów

W latach 2018-2019 na terenie gminy Ciężkowice wymieniono 92 stare kotły, które zastąpiono nowymi, ekologicznymi źródłami ciepła.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).