Green Week w gminie Gromnik!

186020956 309586677375197 8780483571044708007 n

Gmina Gromnik aktywnie włączyła się w działania z okazji tegorocznej edycji Europejskiego Zielonego Tygodnia. Zaplanowano kilka akcji nawiązujących do ochrony powietrza oraz środowiska.

Akcja sprzątania świata

Przy współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zorganizowano sprzątanie w pobliżu parku. W akcję aktywnie włączyli się pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także seniorzy i dzieci. Nadleśnictwo Gromnik podarowało uczestnikom sprzątania sadzonki drzew iglastych.

Konkurs pn. ” Przywracamy Ziemię”

25 maja rozstrzygnięto konkurs ekologiczny pn. „Przywracamy Ziemię”. Zadaniem uczestników było przedstawienie w dowolnej formie postaw proekologicznych. Wszystkie nadesłane prace zostały nagrodzone.

Obchody Dnia Dziecka

1 czerwca zorganizowano Dzień Dziecka w plenerze. W tym dniu dzieci wzięły udział w licznych zajęciach m.in. grze wielkoformatowej „Czyste Powietrze”, quizach i zabawach ekologicznych, zabawach artystycznych i tanecznych. Wszystkim dziewczynkom animatorki zaplotły kolorowe warkoczyki. Dzieci samodzielnie przygotowały piasek kinetyczny oraz piękne balonowe twarze. Uczestnicy spotkania otrzymali słodkie upominki oraz karty pracy dotyczące ochrony powietrza. Relacja z wydarzenia: http://pogorze24.pl/dzien-dziecka-w-gromniku-5/156047/.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).