Zako Boulder Power

Mistrzostwa Wydarzenie pop7

W dniach 5-8 września w Zakopanem odbyły się Mistrzostwa Europy w boulderingu. Zawody są integralną częścią Spotkań z Filmem Górskim. Organizatorzy przygotowali również rywalizację dla najmłodszych w ramach Kids Zako Boulder Power. Patronat nad wydarzeniem objęło Województwo Małopolskie.

W Parku Miejskim w otoczeniu zieleni, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprezentował projekt LIFE i koncepcję nowego prośrodowiskowego projektu pn. EkoMałopolska. Ponadto ekodoradca z Zakopanego oraz ekspert ds. ochrony powietrza z UMWM promowali działania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez Województwo Małopolskie. Na stanowisku rozdystrybuowano materiały edukacyjne z zakresu ochrony powietrza oraz promowano odnawialne źródła energii. Najmłodsi mogli zobaczyć jak działają m.in. panele fotowoltaiczne oraz poznać różne rodzaje paliw. Małopolanie chętnie sprawdzali swoją wiedzę z zakresu ochrony powietrza biorąc udział w quizach zorganizowanych.

Każda okazja jest dobra, żeby dzielić się wiedzą z zakresu ochrony powietrza. Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa, dlatego wychodzimy z działaniami promocyjnymi do różnych odbiorców, także sportowców. Edukacja ekologiczna to podstawa wszelkich działań prośrodowiskowych.

podkreśla Tomasz Urynowicz – wicemarszałek województwa małopolskiego

W ramach wydarzenia organizatorzy przygotowali również artystyczne warsztaty dla najmłodszych oraz pszczelarskie warsztaty edukacyjne, które poprowadzili przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego. Swoją wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa w górach, z uczestnikami imprezy dzieli się ratownicy TOPR, przewodnicy, przyrodnicy i sportowcy.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).