Green Week 2018 w Gminie Andrychów

Green Week 2018 w Gminie Andrychów

W ramach obchodów Zielonego Tygodnia, Paulina Mrzygłód – Ekodoradczyni pracująca w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, przedstawiła mieszkańcom Gminy i uczniom ZSS w Inwałdzie, co to jest projekt LIFE Małopolska w zdrowiej atmosferze, Green Week oraz jakie mamy powietrze w Gminie Andrychów.

W dniu 21 maja Ekodoradczyni gościła w Twoim Radiu Andrychów, gdzie podczas godzinnej audycji rozmawiała z Redaktorem na temat planowanych wydarzeń w trakcie obchodów Green Week 2018 w Gminie Andrychów oraz na temat projektu LIFE – Małopolska w zdrowiej atmosferze. Słuchacze mogli się dowiedzieć więcej na temat pracy Ekodoradczyni i tego w jakiej sprawie mogą się do niej udać. Dodatkowo w trakcie audycji poruszony był temat jakości powietrza w Gminie Andrychów.

Warsztaty dla ZSS w Inwałdzie

We wtorek – 22 maja Ekodoradczyni zorganizowała warsztaty dla dzieci i młodzieży z ZSS w Inwałdzie. Podczas 4 godzin lekcyjnych w warsztatach uczestniczyło 99 uczniów. Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat tego kim jest Ekodoradca, czym się zajmuje, co do tej pory zrobił w Gminie Andrychów oraz z jakimi przypadkami musi zmierzyć się podczas wykonywania swojej pracy. Uczniowie bardzo chętnie zgłaszali się, aby móc wcielić się w rolę Ekodoradcy i przyjmować mieszkańców w Urzędzie. Polegało to na tym, że Ekodoradca pełnił rolę mieszkańca, który przychodzi do Urzędu załatwić sprawę, otrzymać poradę, a uczniowie pełnili rolę Ekodoradców. Efekty warsztatów były zaskakujące. Uczniowie świetnie sobie poradzili z otrzymanymi zadaniami.

Green Week 2018 w Gminie Andrychów

Debata oksfordzka

W środę miał miejsce punkt kulminacyjny obchodów Zielonego Tygodnia w Gminie Andrychów. O godzinie 13:00 w ZSS w Inwałdzie odbyła sie DEBATA OKSFORDZKA. Tezę debaty wypowiedział Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak. Brzmiała ona następująco: „Wprowadzam prawo lokalne, które mówi, że od 1 czerwca 2018 roku, każdy mieszkaniec, który będzie chciał wymienić stary nieekologiczny kocioł węglowy na nowe urządzenie grzewcze, będzie musiał zainstalować kocioł gazowy. W ten sposób kotły węglowe będą sukcesywnie likwidowane z terenu Gminy Andrychów.” Po przedstawieniu tezy, publiczność po raz pierwszy mogła głosować. Wynik głosowania był następujący: 15 głosów za tezą, 1 głos przeciw tezie.

Uczniowie klasy 2B Gimnazjum  mieli za zadanie przedstawić argumenty „za i przeciw” oraz przekonać publiczność do swoich racji. Podczas Debaty uczniowie wcielili się w role sportowców, górników, osoby starsze, producentów kotłów na paliwo stałe, przedstawicieli gazowni oraz rodziców małych dzieci z problemami astmy i alergii. Wymienione grupy przedstawiły szereg swoich argumentów. Po zakończeniu żywej dyskusji publiczność ponownie głosowała na wypowiedzianą na początku tezę. Tym razie za tezą było 12 osób, a przeciw 4. Ostatecznie dyskusję wygrała grupa górników, która przedstawiła (zdaniem publiczności) najwięcej mocnych argumentów przeciw postawionej tezie.

Green Week 2018 w Gminie Andrychów

W Debacie uczestniczył Burmistrz Tomasz Żak, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Ewa Rohde-Trojan i Dyrektor ZSS w Inwałdzie Michał Kołodziejczyk. Serdeczne podziękowania należą się Pedagog – Agnieszce Kristek za pomoc przy zorganizowaniu grup warsztatowych oraz Debaty. A największe podziękowania oczywiście dla zdolnej młodzieży z ZSS w Inwałdzie.

[easy_image_gallery gallery=”735″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).