Walka ze smogiem – tak to robi gmina Pałecznica

pałecznica

Gmina Pałecznica od lat podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska i powietrza, dlatego w roku 2018 otrzymała tytuł #ekoGMINA wiejska. Nagrodę przyznano w ramach konkursu #ekoLIDERZY 2018 województwa małopolskiego, którego organizatorem był WFOŚiGW w Krakowie. Podczas konkursu uhonorowano te instytucje, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

„Żyjmy inaczej” – Konkurs

10 czerwca 2018 r. podczas gminnej imprezy integracyjnej „Żyjmy inaczej” jej uczestnicy odwiedzić mogli stoisko ekodoradcy, na którym prowadzona była kampania informacyjno-edukacyjna dot. jakości powietrza i niskiej emisji. Mieszkańcy mieli możliwość odbycia rozmowy z ekodoradcą, w trakcie której przedstawiane były im możliwości dofinansowania wymiany kotła, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii czy poprawy efektywności energetycznej.
Podczas imprezy przygotowana została loteria w której każdy mieszkaniec gminy w zamian za wypełnienie ankiety do Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków otrzymywał los. W wyniku przeprowadzenia konkursu uczestnicy uzyskiwali drzewka oczyszczające powietrze czy zestawy energooszczędne. 

„Czyste powietrze w naszej gminie”

Uczniowie ze szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum z terenu gminy Pałecznica brali udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Ekodoradcę. W wyniku tych działań powstało 200 prac. Wszyscy autorzy zostali docenieni, a spośród całości prac wyróżniono szczególnie kilka z nich. Dzieci otrzymały atlasy, książki o tematyce przyrodniczej i ochronie środowiska, edukacyjne gry planszowe, a także kolorowanki o smogu.

Ekoszklarnia

W placówkach przedszkolnych przeprowadzono akcje związaną z budową ekoszklarni. W ramach zajęć w szklarni dzieci dowiedziały się jak dbać o rośliny oraz jak szanować zieleń. Poprzez realizację projektu przedszkolaki poznały także podstawy ochrony środowiska i zdobyły motywację dotyczącą konieczności ochrony każdego życia. Nauczyły się odpowiedzialności za swój sposób postępowania oraz podejmowania decyzji podczas działań na rzecz środowiska.

„W poszukiwaniu czystego powietrza” 

Dnia 17.09.2019r. w ramach akcji  „W poszukiwaniu czystego powietrza” gmina Pałecznica zorganizowała wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Krakowie. W wyjeździe uczestniczyły dzieci z punktów przedszkolnych. Spacer po ogrodzie w tak słoneczny, jesienny dzień był zarazem przyjemnością jak i cenną lekcją dzięki której dzieci poznały m.in. nowe gatunki roślin. Wyjazd współfinansowany był przez WFOŚiGW w Krakowie.

Ekodoradca gminy Pałecznica

„Z roku na rok w gminie Pałecznica realizowanych jest coraz więcej działań związanych z ochroną powietrza. Są to zarówno spotkania Ekodoradcy z dziećmi, z mieszkańcami, czy spotkania z lokalnymi liderami, ale nie tylko. Do obowiązków Ekodoradcy należy także organizacja wydarzeń, wsparcie wymiany kotłów u mieszkańców, czy termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
Jako społeczność zdajemy sobie sprawę, że im więcej działań realizujemy w naszej gminie tym lepszym powietrzem oddychamy” 

A jak przebiega wymiana kotłów w gminie?

W latach 2018-2019 na terenie gminy Pałecznica wymieniono 28 starych kotłów węglowych. Liczba wymienionych „kopciuchów” na nowe ekologiczne źródła energii wciąż rośnie. Spowodowane jest to wzrostem świadomości wśród mieszkańców i ich narastającą troską o czyste powietrze.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).