Europejski Zielony Tydzień 2021 w Gminie Gdów

Zielony Tydzień 2021 Gmina Gdów

W dniach 31.05-4.06 br. obchodzony był Europejski Zielony Tydzień 2021. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywała się pod hasłem: Zero zanieczyszczeń to zdrowsi ludzie i zdrowsza planeta.

Gmina Gdów włączyła się w obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia organizując 2 czerwca 2021 r. otwarte spotkanie z ekodoradcą na plantach w centrum Gdowa. W ramach spotkania pod hasłem „Zero zanieczyszczeń powietrza” ekodoradca udzielał informacji na temat programu Czyste Powietrze oraz założeń ulgi termomodernizacyjnej. Mieszkańcy mogli także dopytać o zapisy uchwały antysmogowej dla Małopolski. W czasie trwania wydarzenia informowano uczestników o konieczności wymiany starych nieefektywnych kotłów na nowe urządzenia grzewcze. Ponadto udzielono porady w zakresie możliwości uzyskania dofinansowań do działań proekologicznych z programów tj. Mój Prąd, Moja Woda, Czyste Powietrze. Pierwszych stu uczestników otrzymało sadzonki roślin oczyszczających powietrza a każdy otrzymał ulotki informacyjne.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Opis i relację z wydarzenia można zobaczyć na stronie: https://www.gdow.pl/aktualnosci/przyjdz-zapytaj-dowiedz-sie-jak-zdobyc-dofinansowanie-i-byc-eko-2.html

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).