Przedstawiciele Małopolski na CEE Impact Day w Wiedniu

4 i 5 października w Wiedniu odbyła się kolejna edycja wydarzenia pn.: „CEE Impact Day”. Na dwa dni spotkali się inwestorzy, przedsiębiorcy, aktywiści społeczni, managerowie, przedstawiciele instytucji, NGO i biznesu z Europy Środkowej i Wschodniej, by połączyć siły dla kształtowania Europy zrównoważonej i wykorzystującej nowoczesne rozwiązania społeczne.

Przedstawiciel Województwa Małopolskiego, w panelu „Climate Action: Accelerating Exponential Solutions”, przedstawił działania projektu LIFE oraz problem złej jakości powietrza, z którym boryka się wiele krajów Europy Środkowowschodniej, w tym Polska. Celem panelu było zmobilizowanie wszystkich uczestników do poszukiwania kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań problemów związanych z jakością powietrza oraz postępującymi zmianami klimatu. Podczas wspólnej sesji, jej uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jaką rolę może przyjąć organizacja, inwestor, czy instytucja, by wspólnie podjąć działania mające na celu ochronę środowiska i zapobiegnięcie zmianom klimatu.

Cele CEE Impact Day

Celem spotkania jest nie tylko podnoszenie świadomości i wiedzy wśród uczestników na temat kwestii związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi w Europie Środkowowschodniej, ale również pobudzenie interakcji poprzez prezentowanie konkretnych projektów i związanych z nimi problemów środowiskowych. Dzięki temu zarówno uczestnicy spotkania mogli aktywnie włączyć się w szukanie odpowiedniego rozwiązania oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie problemów środowiskowych, jak i prelegenci, którzy mogli uzyskać świeże spojrzenie na problem i konkretne, innowacyjne propozycje rozwiązań.

Strona internetowa konferencji CEE Impact Day: https://ceeimpactday.org

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).