Elektromobilność – nabór do nowych programów

elektromobilność

Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ruszają z trzema nowymi programami dotyczącymi elektromobilności, skierowanymi do różnych beneficjentów, na łączną kwotę blisko 150 mln zł. Nabór wniosków do programów „Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber” rozpoczął się 26 czerwca br.

Trwająca epidemia COVID-19 wymaga od nas rozpoczęcia poszukiwania takich rozwiązań, które pozwolą pobudzić gospodarkę. Mamy ambicje, by ożywienie gospodarcze wytyczało nowe ścieżki rozwoju i wzrostu, zielonego wzrostu, stąd tak duże wsparcie dla rozwoju elektromobilności. Szacujemy, że całkowity wpływ trzech naszych nowych programów na polską gospodarkę to ok. 700 mln zł

powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

Warto przypomnieć, że „Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber” stanowią część większego Planu Zielonych Inwestycji, który oferuje w 2020 r. całkowity dostępny budżet dofinansowania w wysokości ok. 7,8 mld zł a całkowity wpływ tych programów na gospodarkę to ponad 22 mld zł.

Najwięcej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopłaci do zakupu elektrycznych aut dostawczych (do 70 tys. zł) oraz taksówek (do 25 tys. zł), co przyniesie największy efekt ekologiczny, gdyż te auta mają największe przebiegi roczne.

Zielony samochód – samochody elektryczne dla osób fizycznych

Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć służących obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie – poprzez wsparcie zakupu pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym wykorzystywanych do celów prywatnych.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowych pojazdów kategorii M1, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Przez nowy pojazd należy rozumieć pojazd fabrycznie nowy, który nie był przed zakupem zarejestrowany.

Nabyty w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. tj. nie może być wykorzystywany do oferowania towarów lub usług na rynku, w szczególności do świadczenia usług transportowych lub przewozu osób w tym przewozu okazjonalnego oraz nie może być udostępniany na rynku w innej formie, a także nie może być przedmiotem najmu. Zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 26.06.2020 r. – 31.07.2020 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.  

Budżet naboru

Budżet na realizację celu programu wynosi do do 37 500 000 zł. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

Intensywność dofinansowania

Do 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 18 750 zł. Kwalifikowany jest koszt zakupu (cena nabycia) pojazdu elektrycznego. Koszt zakupu (cena nabycia) pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 000 zł.

Beneficjenci

Osoby fizyczne

Dokumenty

program_priorytetowy_zielony_samochod.pdf

regulamin_naboru_zielony_samochod.pdf

lista_wymaganych_zalacznikow_zielony_samochod.pdf

wzor_umowy_dotacji_zielony_samochod.pdf

wzor_naklejki.7z

instrukcja_weryfikacji_nazwy_skrytki_uzytkownika_w_systemie_epuap..pdf

eVAN – dostawcze samochody elektryczne i punkty ładowania

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)”

Cel programu

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do wsparcia zeroemisyjnego transportu polegających na:

– zakupie/leasingu nowych pojazdów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,

– zakupie punktu ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Przez „nowy pojazd elektryczny” należy rozumieć pojazd kategorii N1, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), który jest fabrycznie nowy i który nie był przed zakupem/leasingiem zarejestrowany.

Terminy i sposób składania wniosków

wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie  od 26.06.2020 r. – 31.07.2020 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Budżet naboru

Budżet na realizację celu programu wynosi do 70 000 tys. zł. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

Intensywność dofinansowania

– do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł na zakup/leasing pojazdów elektrycznych (nie jest wliczany koszt nabycia punktu ładowania),

– do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 000 zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW.

Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).

Dokumenty

program_priorytetowy_-_evan.pdf

regulamin_naboru_wnioskow___evan.pdf

lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_evan.pdf

wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf

umowa_dotacja_krajowa_-_11.02.2020.docx

instrukcja_weryfikacji_nazwy_skrytki_uzytkownika_w_systemie_epuap..pdf

Koliber – dofinansowanie do zakupu taksówek

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Koliber – taxi dobre dla klimatu – pilotaż” dedykowany operatorom przewozów osób.

Cel programu

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do wsparcia zeroemisyjnego przewozu osób polegających na:

– Zakupie/leasingu nowych pojazdów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,

– zakupie i montażu punktu ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Przez „nowy pojazd elektryczny” należy rozumieć pojazd kategorii M1, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), który jest fabrycznie nowy i który nie był przed zakupem/leasingiem zarejestrowany.

Terminy i sposób składania wniosków

wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i w formie pożyczki należy składać w okresie 26.06 2020 r. – 31.07.2020 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Przygotowane wnioski osobne dla wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Budżet naboru

Budżet na realizację celu programu wynosi do 40 000 000 zł, w tym: 1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 25 000 000 zł, 2) dla zwrotnych form dofinansowania– do 15 000 000 zł.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym.

Intensywność dofinansowania

Intensywność dofinansowania dla dotacji:

dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 25 tys. zł,

Intensywność dofinansowania dla pożyczki:

dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.

Beneficjenci

Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

Dokumenty

program_priorytetowy_koliber_taxi_dobre_dla_klimatu.pdf

regulamin_naboru_koliber_taxi_dobre_dla_klimatu.pdf

lista_wymaganych_zalacznikow__koliber_taxi_dobre_dla_klimatu.pdf

wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf

umowa_pozyczka_krajowa_11.02.2020.docx

umowa_dotacja_krajowa_-_11.02.2020.docx

instrukcja_weryfikacji_nazwy_skrytki_uzytkownika_w_systemie_epuap..pdf