II etap konsultacji społecznych Programu ochrony powietrza

smog-3741691 1280

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wydłużeniu prac nad nowym Programem ochrony powietrza. Zmiana harmonogramu ma służyć m. in. lepszemu kontaktowi z mieszkańcami Małopolski, którzy ze względu na obecną sytuację mogą zgłaszać uwagi do programu tylko za pośrednictwem Internetu.

Ostateczna wersja Programu, z uwzględnieniem zgłoszonych wówczas uwag, według nowego harmonogramu ma zostać przygotowana do połowy sierpnia. W nowej wersji POP uwzględniona zostanie sytuacja społeczno-gospodarcza Małopolski związana ze skutkami epidemii koronawirusa.

10 kwietnia tego roku kwietnia zakończył się termin nadsyłania uwag indywidualnych, gminy i powiaty mają czas do 16 kwietnia br. Jednak dzięki przesunięciu ustawowego terminu uchwalenia POP przez Sejmik Województwa Małopolskiego z planowanego 15 czerwca na 30 września, na przełomie czerwca i lipca może odbyć się II etap konsultacji społecznych

– tłumaczy wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

W piątek 10 kwietnia br. do UMWM wpłynął apel, złożony przez Polski Alarm Smogowy i podpisany przez blisko 3 000 osób – Małopolan, którym leży na sercu stan powietrza w regionie. Przedstawicie Alarmów Smogowych m.in.  z Podhala, Wieliczki, Krzeszowic, Oświęcimia, Zielonek i Zabierzowa piszą m.in.:

„Apelujemy o przyjęcie takiego Programu ochrony powietrza, którego przepisy zapewnią mieszkańcom Małopolski możliwość oddychania czystym powietrzem, a jego głównym celem będzie ochrona zdrowia i życia mieszkańców Małopolski”.

W apelu domagają się dostępu do skutecznej kontroli interwencyjnej i skrócenia czasu od zgłoszenia do realnej kontroli z jednego dnia roboczego (propozycja nowego POP) do dwóch godzin. Ponadto postulują utworzenie zaproponowanych przez Samorząd Małopolski punktów obsługi programu „Czyste Powietrze” w każdej gminie. Dokument wyraża także poparcie dla wycofania publicznych dotacji do kotłów węglowych oraz prowadzenia kampanii społecznych nakłaniających do wymiany „kopciuchów” i przypominających o terminach wynikających z uchwały antysmogowej.

Więcej informacji w materiale filmowym: https://www.youtube.com/watch?v=2vtZdvtqEJ4

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).