Małopolanie mają dość oddychania smogiem. Wyniki badań świadomości ekologicznej w regionie

Według najnowszego raportu, opracowanego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego na przełomie października i listopada 2020 r., ponad 89 proc. mieszkańców województwa wie o istnieniu uchwały smogowej dla Małopolski, a ponad 81 proc. pozytywnie ocenia wprowadzone przepisy antysmogowe.

Mieszkańcy regionu chcą lepszego powietrza

Sondaż pokazuje także, że mieszkańcy regionu chcą lepszego powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych (78,4 proc.), a za najważniejsze zadanie gmin uważają pomoc osobom najuboższym w płaceniu rachunków za ogrzewanie przyjazne środowisku (72,1 proc.). Małopolanie cenią pomoc ekodoradcy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie do wymiany pieca (61 proc.) i wyborze ekologicznego źródła energii (57,5 proc).

Na pytanie: Jakich działań w zakresie ochrony powietrza oczekuje Pan/Pani od swojej gminy? 69,8 proc. respondentów odpowiedziało, że wykorzystania w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, urzędy) odnawialnych źródeł energii, a 65 proc. – prowadzenia kontroli pieców pod kątem spalania odpadów. Kolejne pytanie przyniosło odpowiedź, że kontrola taka powinna się odbyć już po 2 godzinach od zgłoszenia (69,8 proc. badanych).

Od samorządu województwa Małopolanie oczekują zapewnienia wsparcia dla gmin, by realizowały swoje zadania w zakresie ochrony powietrza (78,3 proc), promowania nowych, ekologicznych źródeł energii (68,1 proc.) oraz prowadzenia kampanii informacyjnych i edukacyjnych (56,6 proc).

Oczekiwania Małopolan w bardzo dużym stopniu zgadzają się z naszymi planami. W regionie pracuje już 67 ekodoradców w ramach unijnego projektu LIFE, staramy się o zabezpieczenie środków w Krajowym Planie Odbudowy na zatrudnienie ekodoradców we wszystkich gminach Małopolski oraz doposażenie straży gminnych, aby prowadziły skuteczne kontrole. Wg Programu Ochrony Powietrza, już za rok w każdej gminie powinien funkcjonować punkt obsługi programu dotacyjnego Czyste Powietrze, który daje możliwość nawet 60-procentowego dofinansowania do wymiany pieca. Wsparcie dla działań w zakresie ochrony powietrza w Małopolsce Zachodniej będzie również stanowił Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz

Mieszkańcy Małopolski o ochronie środowiska

  • 89,2% mieszkańców wie o istnieniu uchwały antysmogowej dla Małopolski, a 63,3% ankietowanych prawidłowo wskazuje obowiązki wynikające z tej uchwały
  • 81,1 % Małopolan dobrze ocenia wprowadzone przepisy antysmogowe
  • 78,4% mieszkańców/Małopolan uważa, że w uzdrowiskach jakość powietrza powinna być lepsza niż w innych miejscowościach
  • 69,8% Małopolan opowiada się za bardzo szybką interwencją służb kontrolnych w przypadku spalania odpadów – w ciągu 2 godzin od zgłoszenia
  • 69,8% mieszkańców Małopolski, wśród preferowanych działań antysmogowych wskazuje na wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej
  • 69,1% mieszkańców regionu postuluje pomysł darmowej komunikacji miejskiej w dniach z alarmem smogowym

Galeria zdjęć:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).