Nowe przepisy dotyczące sprzedaży kotłów na węgiel i drewno

nowoczesny kocioł pellet ekogroszek (12)

12 marca 2019 wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, które zmienia przepisy z 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Główne zmiany to eliminacja luk prawnych, które umożliwiały nieuczciwym producentom kotłów omijanie poprzednich regulacji.

Eliminacja luk prawnych

Od 1 października 2017 roku obowiązuje w całej Polsce zakaz sprzedaży kotłów, które nie spełniają norm emisji klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012. Kotły, które zostały wyprodukowane przed tą datą mogły być jeszcze sprzedawane do 30 czerwca 2018 roku.

Rozporządzenie z 2017 roku nie obejmowało kotłów przeznaczonych do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do spalania biomasy niedrzewnej (np. słomy, ziarna, pestek, łupin orzechów). W praktyce część producentów kotłów wykorzystywała te wyłączenia aby ominąć przepisy. Oznaczali swoje pozaklasowe kotły węglowe jako przeznaczone do przygotowania ciepłej wody lub do spalania pestek lub łupin orzechów.

Od dzisiaj takie praktyki są niezgodne z prawem. Sprzedaż tych kotłów, podlega takim samym regulacjom i normom emisji jak kotły na węgiel i drzewo do ogrzewania.

Drugą istotną zmianą jest rozszerzenie w rozporządzeniu definicji wprowadzania do obrotu. Poprzednio obejmowała ona jedynie udostępnienie wyrobu na rynku po raz pierwszy. Od teraz regulacje dotyczą również odsprzedaży, najmu czy sprzedaży przez internet.

Doprecyzowanie wymagań dla kotłów

Zmiana rozporządzenia doprecyzowała sposób potwierdzenia spełnienia przez kocioł wymagań w zakresie emisji i sprawności. Musi dokonać tego akredytowane laboratorium w ramach badań zgodnie z europejską normą.

Rozporządzenie wprowadziło również dodatkowe uszczegółowienia:

  • W kotłach z automatycznym sposobem zasilania paliwem zakazuje się stosowania elementów konstrukcyjnych pozwalających na ręczne zasilanie. A więc nie tylko rusztu awaryjnego, ale również tzw. rusztu wodnego i innych tego typu konstrukcji.
  • Doprecyzowano, że w przypadku kotłów przeznaczonych do spalania kilku rodzaju paliw, wymagania w zakresie emisji i sprawności muszą być spełnione dla każdego z nich.
  • Kotły z ręcznym załadunkiem paliwa powinny być eksploatowane ze zbiornikiem akumulacyjnym. Jego minimalną pojemność określa norma PN-EN 303-5:2012.
  • Wyposażenie kotłów w systemy oczyszczania spalin (np. elektrofiltry) powinno stanowić integralną całość konstrukcji kotła. Powinny to potwierdzić badania dopuszczające kocioł do obrotu i użytkowania.
  • Instrukcja obsługi oraz tabliczka znamionowa kotła powinny zawierać informacje o rodzaju i parametrach jakościowych paliwa zalecanego przez producenta.

Rozporządzenie a uchwała antysmogowa dla Małopolski

W przypadku województwa małopolskiego, od 1 lipca 2017 roku obowiązuje uchwała antysmogowa. Zabrania ona eksploatacji nowych kotłów na paliwa stałe, które nie spełniają wymagań ekoprojektu. Natomiast w Krakowie od 1 września 2019 roku zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania paliw stałych.

Przy zakupie nowego kotła na węgiel lub biomasę należy więc kierować się w pierwszej kolejności wymaganiami prawa lokalnego. Zakup i eksploatacja kotła klasy 5, który nie spełnia wymagań ekoprojektu jest niezgodne z wymaganiami uchwały antysmogowej dla Małopolski. Jest więc zagrożone mandatem karnym lub grzywną. W Małopolsce nie można również stosować nowych kotłów bez automatycznego podajnika paliwa (wyjątek stanowią jedynie kotły zgazowujące).

Jaka jest różnica między wymaganiami klasy 5 a wymaganiami ekoprojektu? Przeczytaj na naszej stronie:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).