Nowy nabór wniosków na wymianę kotłów z RPOWM

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nowy nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany starych kotłów węglowych, przeprowadzenia termomodernizacji budynków oraz rozwoju sieci ciepłowniczych. Nabór potrwa do 2 listopada 2018 r.

W ramach konkursu na dofinansowanie przeznaczonych zostało ponad 10 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. Alokacja została podzielona na 2 subregiony – Subregion sądecki (5 276 969,17 zł) i Małopolska Zachodnia (5 008 992,05 zł).

O dotacje mogą ubiegać się gminy, ich jednostki organizacyjne oraz podmioty odpowiedzialne za rozwój sieci ciepłowniczych. Środki pozyskiwane przez gminy przeznaczone będą na wymianę kotłów węglowych przez odbiorców końcowych, którymi są mieszkańcy województwa małopolskiego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od 29 września 2018 r. do 2 listopada 2018 r. do godziny 15:00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl.

Wymiana kotłów węglowych i rozwój sieci ciepłowniczych

Dofinansowanie w wysokości do 98,5% kosztów kwalifikowanych będzie udzielane do projektów w zakresie wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE) oraz inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej. Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła 8 tys. zł na kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł na kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła. Dofinansowanie obejmuje również wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania (dofinansowanie do 6 tys. zł).

W przypadku projektów w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy sieci ciepłowniczych dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie do termomodernizacji budynków dla najuboższych

Nowością w stosunku do poprzedniego naboru w ramach działania 4.4.2 RPOWM jest możliwość wsparcia prac termomodernizacyjnych w budynkach. Ograniczone jest ono jednak tylko do mieszkańców, u których zidentyfikowane zostały problemy związane z ubóstwem energetycznym rozumianym, jako trudna sytuacja materialna. Dotyczy to sytuacji, gdy dla gospodarstw wieloosobowych dochód na osobę nie przekracza 125% najniższej emerytury (1287,25 zł brutto) a dla gospodarstw jednoosobowych nie przekracza 200% najniższej emerytury (2059,60 zł brutto).

Zakres prac termomodernizacyjnych będzie wynikał z przeprowadzonej oceny energetycznej przeprowadzonej przez ekspertów wybranych przez Urząd Marszałkowski. Dla mieszkańców będzie ona bezpłatna. Minimalny zakres prac to: wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, dociepleniu stropu i dachu. Dofinansowanie będzie przeznaczone na zakup materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z dociepleniem budynku. Dofinansowanie prac termomodernizacyjnych nie może przekroczyć 25 tys. zł. Wykonane działania termomodernizacyjne powinny być dostosowane do obowiązujących norm i warunków technicznych oraz powinny być zgodne z wymogami prawa budowlanego.

Szkolenia z przygotowywania wniosków

Urząd Marszałkowski przygotował serię szkoleń dla wnioskodawców, które odbędą się w dniach 6-12 września br. Na szkoleniach przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat podziałania 4.4.2, warunki ubiegania się o środki, zakres wsparcia, typ beneficjenta, zasady kwalifikowalności oraz kryteria oceny. Omówiony zostanie wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami oraz możliwe będą konsultacje indywidualne.

Terminy i miejsca szkoleń:

  • 6 września – Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106 -> link do zgłoszenia.
  • 7 września – Nowy Sącz, Hotel Beskid, ul. Limanowskiego 1 (sala „C”), I piętro -> link do zgłoszenia.
  • 10 wrześniaTarnów, Starostwo Powiatowe, ul. Narutowicza 38, parter, sala konferencyjna -> link do zgłoszenia.
  • 11 września – Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, siedziba Urzędu Gminy Nowy Targ, parter -> link do zgłoszenia.
  • 12 wrześniaChrzanów, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Broniewskiego 10, I piętro, sala konferencyjna -> link do zgłoszenia.

Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na podanych stronach internetowych wydarzeń.

 

Wszelkich informacji dla wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Sprawdź też: Informacja o naborze wniosków.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).