Podsumowanie LIFE Małopolska – czerwiec 2021

Najważniejsze wydarzenia

 • 15 czerwca Zarząd Województwa Małopolskiego przekazał do konsultacji projekty lokalnych uchwał antysmogowych.
 • 30 czerwca zostały opublikowane wytyczne do stworzenia bazy osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.
 • W dniu 8 czerwca 2021 r. polskie i słowackie instytucje realizujące zintegrowane Projekty LIFE spotkały się w formie online. Celem tego wydarzenia była wymiana wiedzy i doświadczenia obu krajów w monitorowaniu i poprawie jakości powietrza.
 • W okresie od połowy do końca czerwca br. na antenie sześciu lokalnych rozgłośni prowadzono kampanie społeczną. Dodatkowo w czerwcu rozpoczęła się kampania w radiu RMF FM. W ramach wydarzenia m.in. emitowano spoty radiowe o tematyce ochrony powietrza, organizowano konkursy, w których narodami były mierniki jakości powietrza.   
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 13 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 12 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W czerwcu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 4 143 osoby przyjęte w biurze
 • 6 251 telefonicznie
 • 476 pisemnie lub mailowo
 • 1 294 w trakcie wizyt

Przeprowadzono 239 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 5 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W czerwcu 2021 roku:

 • zebrano 354 ankiety od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 355 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 579 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 158 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 993 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 364 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W czerwcu przyjęto 351 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 285 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 176 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 57 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 200 zgłoszeń telefonicznych.

Szkolenie online – Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w czerwcu zorganizowała cztery wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 02.06. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Transformacja ciepłownictwa w kierunku odnawialnych źródeł energii w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • 09.06. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Wsparcie oferowane mieszkańcom, w zakresie tworzenia inicjatyw przyjaznych środowisku,
 • 16.06. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Program Czyste Powietrze – doświadczenia miasta Rybnik,
 • 30.06. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Analiza ubóstwa energetycznego w gminach.

Lokalne uchwały antysmogowe

15 czerwca Zarząd Województwa Małopolskiego przekazał do konsultacji projekty lokalnych uchwał antysmogowych dla gmin: Skawina, Niepołomice, Krzeszowice oraz miast Nowy Targ i Oświęcim.

Wytyczne do ubóstwa energetycznego

30 czerwca zostały opublikowane wytyczne do stworzenia bazy osób dotkniętych ubóstwem energetycznym w gminach. Wytyczne zostały przygotowane we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii.

E1. Regionalna kampania medialna na rzecz czystego powietrza

 • W okresie od połowy do końca czerwca br. na antenie sześciu lokalnych rozgłośni prowadzono kampanie społeczną. W ramach wydarzenia m.in. emitowano spoty radiowe o tematyce ochrony powietrza. organizowano konkursy, w których nagrodami były mierniki jakości powietrza.
 • W dniach 19 czerwca – 4 lipca 2021 roku w rozgłośni radiowej RMF FM trwała kampania promująca działania  edukacyjno-informacyjne, w ramach których informowano o wejściu uchwały antysmogowej i jej wpływie na mieszkańców regionu. Jednocześnie informowano, gdzie szukać dofinasowania, pomocy ekodoradców i przeprowadzono rozmowy z zadowolonymi mieszkańcami województwa, którzy już z tej pomocy skorzystali i przyczynili się do polepszenia powietrza i komfortu życia.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 7 158 ulotek i broszur oraz 261 plakatów,
 • rozdystrybuowali 11 894 ulotki i broszury oraz 327 plakatów,
 • przygotowali 89 i rozdystrybuowali 880 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 4 konkursy dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 66 osób,
 • 49 spotkań w szkole, w których uczestniczyło 6 171 osób,
 • 28 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 995 osób,
 • 63 spotkania z lokalnymi liderami, łącznie z 361 osobami.
 • 34 inne wydarzenia o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 4 194 osoby.

Wykorzystnie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 26 artykułów w prasie,
 • 140 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 22 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 8 audycji radiowych lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

W dniach od 3 maja do 6 czerwca br. odbywają się obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia (Green Week). Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Zero zanieczyszczeń to zdrowsi ludzie i zdrowsza planeta”.

Spotkanie Projektów LIFE Polska – Słowacja

W dniu 8 czerwca 2021 r. polskie i słowackie instytucje realizujące zintegrowane Projekty LIFE spotkały się w formie online. Celem tego wydarzenia była wymiana wiedzy i doświadczenia obu krajów w monitorowaniu i poprawie jakości powietrza.

Spotkanie z władzami Rumii – wymiana doświadczeń w zakresie ochrony powietrza

W dniu 28 czerwca br. w Sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz Rumii. Na spotkaniu przedstawiono działania Urzędu Marszałkowskiego mające na celu poprawę jakości powietrza, poruszono tematy dotyczące m.in. procesu wprowadzenia uchwały antysmogowej dla Krakowa oraz Małopolski, aplikowania o udział w międzynarodowym projekcie jakim jest LIFE oraz o działaniach urzędu oraz gmin w związku obowiązywaniem nowego Programu Ochrony Powietrza.

Energy Community Just Transition Forum

30 czerwca odbyło się Energy Community Just Transition Forum. Województwo Małopolskie reprezentował Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Pan Tomasz Pietrusiak, który podczas spotkania wygłosił także prezentację.

Załączniki