Podsumowanie LIFE Małopolska – czerwiec 2022

Najważniejsze wydarzenia

 • 5 czerwca zakończyły się obchody „Małopolskiego Zielonego Tygodnia”. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze”.
 • 7 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Zaprezentowano działania Centrum Kompetencji i partnerów projektu LIFE IP MAŁOPOLSKA, poruszono tematy w zakresie  m.in. aplikowania do udziału w międzynarodowym projekcie jakim jest LIFE.
 • 9 czerwca odbyło się spotkanie z partnerami projektu LIFE, na którym omówione zostały kwestie merytoryczne (realizacja wskaźników), jak i finansowe (końcowe rozliczenie projektu, warianty montażu finansowego po wyczerpaniu środków).
 • 14 czerwca odbyło się spotkanie ekspertów i interesariuszy projektu LIFEREMY. Podczas wydarzenia, Zastępca Dyrektora Piotr Łyczko podzielił się doświadczeniami z Małopolski w trakcie dyskusji dotyczącej wskaźników emisyjnych.
 • 14 czerwca przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w Dniu Informacyjnym LIFE. Podczas wydarzenia dzielili się wiedzą i doświadczeniami z innymi projektami.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 29 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 59 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W czerwcu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 39 312 osób przyjętych w biurze,
 • 19 462 telefonicznie,
 • 811 pisemnie lub mailowo,
 • 862 w trakcie wizyt,

Przeprowadzono 209 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 6 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie wniosków od mieszkańców o dofinansowanie. W czerwcu 2022 roku:

 • zebrano 582 wnioski od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 51 113 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 383 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W czerwcu przyjęto 378 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 152 zgłoszenia dotyczące zanieczyszczeń powietrza,
 • 137 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 73 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 14 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 350 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 500 zapytań telefonicznych.

Spotkania z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w czerwcu zorganizowała cztery wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 1.06. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, a Projekt Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE),
 • 8.06. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Budynki pasywne i energooszczędne na wybranych przykładach inwestycji w JST,
 • 22.06. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Wsparcie merytoryczne i finansowe we wdrożeniu postanowień dyrektywy MCP,
 • 29.06 – Spotkanie z ekspertem KAPE – Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej.

Spotkanie z partnerami projektu LIFE!

9 czerwca odbyło się spotkanie z partnerami projektu LIFE na którym omówione zostały kwestie merytoryczne (realizacja wskaźników) jak i finansowe (końcowe rozliczenie projektu, warianty montażu finansowego po wyczerpaniu środków). Podczas wydarzenia Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Józef Gawron – wręczył wyróżnienia ekodoradcom, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat z wyjątkowym zaangażowaniem realizowali zadania wynikające z założeń projektu zintegrowanego LIFE – „Małopolska w zdrowej atmosferze”.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 26 969 ulotek i broszur oraz 623 plakaty,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 2 262 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 8 konkursów dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 796 osób,
 • 62 spotkania w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyły 1 351 osób,
 • 33 spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyło 999 osób,
 • 60 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 169 osobami.
 • 35 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 10 742 osoby.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 36 artykułów w prasie,
 • 149 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 29 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 201 audycji radiowych lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Małopolski Zielony Tydzień!

5 czerwca zakończyły się obchody „Małopolskiego Zielonego Tygodnia”. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze”. Gminy projektu LIFE zorganizowały liczne wydarzenia m.in. spotkania, konkursy, pikniki, itp.

Dzielimy się wiedza i doświadczeniem!

7 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Zaprezentowano działania Centrum Kompetencji i partnerów projektu LIFE IP MAŁOPOLSKA, poruszono tematy w zakresie  m.in. aplikowania do udziału w międzynarodowym projekcie jakim jest LIFE.

Spotkanie z przedstawicielami UM Województwa Podkarpackiego

Spotkanie ekspertów i interesariuszy projektu LIFEREMY!

14 czerwca odbyło się spotkanie ekspertów i interesariuszy projektu LIFEREMY. Podczas wydarzenia, Zastępca Dyrektora Piotr Łyczko podzielił się doświadczeniami z Małopolski w trakcie dyskusji dotyczącej wskaźników emisyjnych.

Dzień Informacyjny LIFE!

14 czerwca przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w Dniu Informacyjnym LIFE. Podczas wydarzenia dzielili się wiedzą i doświadczeniami z innymi projektami.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).