Podsumowanie LIFE Małopolska – luty 2023

Najważniejsze wydarzenia

 • W dniach 7-10 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyła się kontrola realizacji projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”, prowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansowuje działania w Projekcie.
 • W lutym zamontowano ostatnie czujniki do pomiaru jakości powietrza wraz z tablicami wyświetlającymi wyniki. Urządzenia trafiły do ponad 100 szkół w województwie małopolskim. System składa się z miernika zanieczyszczenia powietrza i wyświetlacza, na którym prezentowane są pozyskane dane. Wyniki pomiarów prezentowane są również na stronie www.powietrze.malopolska.pl. Montaż urządzeń pomiarowych ma na celu uświadomienie mieszkańcom powagi problemu, jakim jest zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy. Urządzenia montowane są na zewnątrz budynków, tak aby nie tylko uczniowie, ale także przechodnie mieli dostęp do wyników pomiarów.
 • W dniach 9-10 lutego w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbyło się spotkanie projektów LIFE z całej Polski organizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, będący beneficjentem kierującym projektem LIFE4Delta. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy projektami ukierunkowanymi na różne aspekty ochrony środowiska i klimatu.
 • W dniu 15 lutego odbył się webinar pn. „Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Kompetencji. W trakcie szkolenia zaprezentowano główne założenia CROEF. Omówiono podstawowe pojęcia związane z efektywnością energetyczną.
 • 16 lutego przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w spotkaniu dotyczącym modułu analityczno-raportowego systemu ZONE oraz jego funkcjonalności w odniesieniu do poszczególnych grup użytkowników systemu.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 77 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 12 tys. porad mieszkańcom Małopolski

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W lutym Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 5 582 osoby przyjęte w biurze
 • 5 648 telefonicznie
 • 342 pisemnie lub mailowo
 • 566 w trakcie wizyt w terenie

Przeprowadzono 953 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 19 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. W lutym 2023 roku:

 • zebrano 305 wniosków od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 7 278 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Aplikacja “Ekointerwencja”

W lutym przyjęto 418 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 273 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 118 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 19 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 8 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 185 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 210 zapytań telefonicznych.

Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w lutym zorganizowała dwa wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:
01.02 – Aktualne źródła finansowania efektywności energetycznej,
15.02 – Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej,

Webinar „Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej”.

W dniu 15 lutego odbył się webinar „Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Kompetencji oraz samorządów z całej Polski. W trakcie szkolenia omówiono główne założenia CROEF oraz pod-stawowe pojęcia związane z efektywnością energetyczną. Ponadto przedstawiono rodzaje przedsięwzięć na rzecz efektywności energetycznej podejmowane przez odbiorcę końcowego. Zaprezentowano mechanizm wprowadzania informacji do systemu CROEF oraz nowe funkcjonalności ogólnopolskiego rejestru.

Webinar „Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej”.

Spotkanie dotyczące modułu analityczno-raportowego systemu ZONE

16 lutego odbyło się spotkanie dotyczące modułu analityczno-raportowego systemu ZONE oraz jego funkcjonalności w odniesieniu do poszczególnych grup użytkowników systemu. Udział przedstawicieli Centrum Kompetencji w spotkaniach organizowanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ma charakter konsultacyjny i doradczy.

E.1. Regionalna kampania medialna na rzecz czystego powierza

W lutym zamontowano ostatnie czujniki do pomiaru jakości powietrza wraz z tablicami wyświetlającymi wyniki. Urządzenia trafiły do ponad 100 szkół w województwie małopolskim. System składa się z miernika zanieczyszczenia powietrza i wyświetlacza, na którym prezentowane są pozyskane dane. Wyniki pomiarów prezentowane są również na stronie www.powietrze.malopolska.pl. Montaż urządzeń pomiarowych ma na celu uświadomienie mieszkańcom powagi problemu, jakim jest zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy. Urządzenia montowane są na zewnątrz budynków, tak aby nie tylko uczniowie, ale także przechodnie mieli dostęp do wyników pomiarów.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 65 553 ulotki i broszury oraz 64 plakaty,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 11 749 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 2 konkursy dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 27 osób,
 • 15 spotkań w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 313 osób,
 • 15 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 300 osób,
 • 21 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 135 osobami,
 • 6 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 3 487 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 13 artykułów w prasie,
 • 78 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 32 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 1 audycja radiowa lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

W dniach 9-10 lutego w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbyło się spotkanie projektów LIFE z całej Polski. Organizatorem platform meeting był Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, który jest beneficjentem projektu LIFE4Delta. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy projektami ukierunkowanymi na różne aspekty ochrony środo-wiska i klimatu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Kompetencji.

F1. Zarządzenie projektem

W dniach 7-10 lutego w UMWM odbyła się kontrola realizacji projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”, prowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansowuje działania w Projekcie.

Załączniki