Podsumowanie LIFE Małopolska – sierpień 2023

Najważniejsze wydarzenia

 • W sierpniu odbyły się wstępne konsultacje założeń nowego Programu Ochrony Powietrza. Były to spotkania z samorządowcami, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami i przedstawicielami instytucji zaangażowanych w działania na rzecz poprawy jakości powietrza.
 • 2 sierpnia odbyło się szkolenie organizowane przez departament Funduszy Europejskich, skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń. Przedstawione zostały informacje na temat Działania 2.5, w tym warunki ubiegania się o środki, zakres wsparcia, typ beneficjenta, zasady kwalifikowalności wydatków, kryteria oceny projektów. Omówiono proces rejestracji w systemie IGA i zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.
 • 7 sierpnia odbyła się konferencja dotycząca ogłoszenia konkursu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie małopolskim”. Nabór wniosków trwał od 07.08.2023 r. do 21.08.2023 r.
 • 9 sierpnia odbyło się spotkanie z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Celem spotkania było zaktualizowanie informacji nt. realizowanych prac dotyczących wersji webowej i mobilnej systemu CEEB. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Kompetencji.
 • 25 sierpnia odbyło się pierwsze szkolenie z obsługi Systemu Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP). Projekt jest obecnie pilotażowo wdrażany w województwie małopolskim. Jest to system powiadamiania o wprowadzonych stopniach zagrożenia złą jakością powietrza. Celem projektu jest wypracowanie sprawnie działającego systemu informacyjno-ostrzegawczego.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 19 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 9 tys. porad mieszkańcom Małopolski

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W sierpniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 4 312 osób przyjętych w biurze,
 • 4 251 telefonicznie,
 • 464 pisemnie lub mailowo,
 • 241 w trakcie wizyt w terenie.

Przeprowadzono 120 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 3 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. W sierpniu 2023 roku:

 • zebrano 498 wniosków od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 6 905 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Aplikacja “Ekointerwencja”

W sierpniu przyjęto 193 zgłoszenia. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 106 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 45 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 31 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 11 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 75 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 60 zapytań telefonicznych.

Spotkanie z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego!

W dniu 9 sierpnia odbyło się spotkanie z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Celem spotkania było zaktualizowanie informacji nt. realizowanych prac dotyczących wersji webowej i mobilnej systemu CEEB. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Kompetencji.

Szkolenie z Funduszami Europejskimi!

2 sierpnia odbyło się szkolenie organizowane przez departament Funduszy Europejskich, skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń. Przedstawione zostały informacje na temat Działania 2.5, w tym warunki ubiegania się o środki, zakres wsparcia, typ beneficjenta, zasady kwalifikowalności wydatków, kryteria oceny projektów. Omówiono proces rejestracji w systemie IGA i zasady przygotowania wniosku o  dofinansowanie projektu.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 18 465 ulotek i broszur oraz 244 plakaty,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 1 055 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 1 spotkanie w szkole, w którym wzięło udział 30 uczestników,
 • 4 konkursy dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 95 uczestników,
 • 7 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 736 osób,
 • 23 spotkania z lokalnymi liderami, łącznie z 257 osobami,
 • 12 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 2 001 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 7 artykułów w prasie,
 • 72 artykuły i posty w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 37 razy wykorzystano inne media

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Wstępne konsultacje założeń nowego Programu Ochrony Powietrza!

W sierpniu odbyły się wstępne konsultacje założeń nowego Programu Ochrony Powietrza. Były to spotkania z samorządowcami, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami i przedstawicielami instytucji zaangażowanych w działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie małopolskim!

7 sierpnia odbyła się konferencja dotycząca ogłoszenia konkursu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie małopolskim”. W konferencji uczestniczyli: Paweł Mirowski – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków i Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu wzięła również udział Małgorzata Sikora – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nabór wniosków trwał od 07.08.2023 r. do 21.08.2023 r.

Szkolenie z obsługi Systemu Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP)!

25 sierpnia odbyło się pierwsze szkolenie z obsługi Systemu Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP). Projekt jest obecnie pilotażowo wdrażany w województwie małopolskim. Jest to system powiadamiania o wprowadzonych stopniach zagrożenia złą jakością powietrza. Celem projektu jest wypracowanie sprawnie działającego systemu informacyjno-ostrzegawczego.

Załączniki