Normy jakości dla węgla i pelletu – ponowny apel do ministra klimatu!

coal-842468 1920

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz ponownie zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o zaostrzenie norm jakości dla węgla oraz sporządzenie takich norm dla pelletu. Wprowadzenie tych regulacji jest możliwe w ramach obowiązkowego przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych zgodnie z art. 3a Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Kotły na węgiel i biomasę dostępne na rynku są w stanie spełnić wymagania ekoprojektu tylko przy zastosowaniu węgla, pelletu i drewna odpowiedniej jakości. Tymczasem wymagania jakościowe dla węgla dostępnego w sprzedaży odbiegają od parametrów tego paliwa stosowanego na etapie badań laboratoryjnych. Dlatego apeluje o wprowadzenie norm jakościowych dla węgla spełniających te minimalne wymagania określone w normie PN-EN 303-5:2012.

– tłumaczy Wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Niestety nadal brakuje również regulacji prawnych w zakresie wymagań jakościowych dla pelletu. Nie można więc wyeliminować ze sprzedaży pelletu złej jakości, zawierającego dużą ilość substancji mineralnych (np. popiołu), a nawet tworzyw sztucznych. Użytkownicy kotłów na pellet nie są świadomi, że stosowane przez nich paliwo często ma niewiele wspólnego z walką o czyste powietrze.

– mówi Wicemarszałek.

Obowiązujące w poszczególnych województwach Programy ochrony powietrza i uchwały antysmogowe zakładają, że zastosowanie urządzeń grzewczych spełniających standardy ekoprojektu przyczyni się do znacznej poprawy jakości powietrza. Osiągnięcie wskaźników emisji na poziomie ekoprojektu będzie jednak możliwe jedynie w sytuacji stosowania odpowiedniej jakości paliwa. Z tego względu brak wprowadzenia norm dla węgla i pelletu na odpowiednim poziomie może zaprzepaścić rzeczywiste efekty wymiany kotłów w ramach programu Czyste Powietrze i innych instrumentów wsparcia.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).