Program ochrony powietrza – spotkanie eksperckie

Przedstawiciel Wykonawcy Programu ochrony powietrza w trakcie prezentacji.

Nowy Program ochrony powietrza dla Małopolski

Od listopada 2019 r. trwają intensywne prace nad nowym Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. W pierwszym etapie prac Wykonawca Programu przygotował metodykę inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Ponadto, w nowej strategii zdecydowano się zintegrować działania na rzecz ochrony powietrza z działaniami na rzecz klimatu. W związku z tym metodyka objęła również sposób przeprowadzenia analizy z zakresu wykorzystania i potencjału odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie z udziałem ekspertów

22 listopada 2019 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem ekspertów w dziedzinie ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii. Wśród obecnych gości pojawili się eksperci reprezentujący krakowskie uczelnie: Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Rolniczego.  Obecni byli również eksperci z Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska, Urzędu Miasta Krakowa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Małopolska pionierem w walce o czyste powietrze

Swoją obecnością zaszczycił również Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Pan Paweł Ciećko. Witając gości podkreślił, że w Małopolsce podejmuje się najwięcej działań na rzecz ochrony powietrza. Są to ponadto działania nowatorskie w skali kraju. Prace nad programem bacznie obserwują zatem pozostałe województwa oraz instytucje angażujące się w walkę o poprawę jakości powietrza.

Dalsze działania

Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali prezentacji Wykonawcy Programu ochrony powietrza – firmy ATMOTERM S.A. Przedstawiciel firmy zaprezentował główne założenia i elementy metodyki. Wskazał również źródła i sposób wykorzystania danych oraz propozycje wariantów działań naprawczych do przeanalizowania w ramach Programu. Po analizie uwag w zakresie metodyki oraz działań naprawczych do podjęcia w województwie, przeprowadzona zostanie ocena aktualnej jakości powietrza oraz prognoza stężeń zanieczyszczeń przy założeniu wprowadzenia zaproponowanych działań.

Materiały przedstawione podczas spotkania dostępne są do pobrania poniżej.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).