Projekt LIFE dzieli się doświadczeniem w ramach współpracy międzynarodowej

Bez tytułu

EFFECTIVE AIR QUALITY MANAGEMENT 2021 – Słowacja

W dniach 7 i 8 września br. w słowackiej miejscowości Bańska Bystrzyca odbyła się międzynarodowa konferencja EFFECTIVE AIR QUALITY MANAGEMENT 2021. Wydarzenie zostało zorganizowane przez słowacki Projekt LIFE we współpracy z Ministerstwem Środowiska Republiki Słowackiej. Zaproszeni goście poruszali tematykę jakości powietrza, w tym jego monitorowania oraz wdrażania narzędzi służących jego poprawie. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza. W konferencji brali udział przedstawiciele Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Polski oraz innych krajów UE.

Jednym z zaproszonych prelegentów był przedstawiciel UMWM, który zaprezentował zadania samorządów w ramach wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Opowiedział również o codziennych wyzwaniach w pracy Ekodoradców, przybliżył temat przeprowadzania kontroli palenisk oraz działań w lokalnych społecznościach, tj. organizacji spotkań z mieszkańcami oraz udziału w akcjach i kampaniach społecznych.

The Clean Air Regions Boot Camp – Węgry

Od 8 do 9 września miały miejsce warsztaty The Clean Air Regions Boot Camp organizowane przez Zielone Centrum Bałkanów Zachodnich (Western Balkans Green Center). Wydarzenie miało charakter hybrydowy. Tematyka obejmowała stan jakości powietrza w Europie, redukcje zanieczyszczeń oraz zaangażowanie społeczeństwa w walkę o czyste powietrze. Omówiono także programy służące poprawy jakości powietrza w krajach europejskich. Swoje prezentacje przedstawiła Europejska Agencja Środowiska (EEA) oraz eksperci z organizacji i instytutów europejskich. W tej konferencji również brał udział przedstawiciel UMWM, który omówił zadania lokalnych samorządów mające na celu przyspieszenie wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania w Małopolsce.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).