Spotkanie Rady programowej projektu LIFE Małopolska

W dniu 15 lutego 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Do zadań Rady należy pełnienie roli doradcy programowego, wspieranie działań towarzyszących realizacji projektu oraz formułowanie propozycji ewentualnych zmian i modyfikacji rozwiązań składających się na system Ekodoradców. Do Rady powołani zostali:

 • Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego jako Przewodniczący Rady,
 • Adam Domagała – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego jako I Zastępca Przewodniczącego Rady,
 • Karolina Laszczak – Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jako II Zastępca Przewodniczącego Rady,
 • Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 • Paweł Ciećko – Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
 • Łukasz Szewczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Krakowa,
 • Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa,
 • Mateusz Klinowski – Burmistrz Wadowic,
 • Paweł Knafel – Burmistrz Gminy Słomniki,
 • Jakub Jamruz – Wójt Gminy Łapsze Niżne,
 • Zbigniew Szpak – Prezes Zarządu KAPE S.A.,
 • Andrzej Guła – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy,
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski – Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, ekspert środowiska naukowego,
 • Dr hab. n. med. Ewa Konduracka, prof. UJ – ekspert środowiska medycznego

Spotkanie poprowadził Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Omówione zostały dotychczasowe osiągnięcia realizacji projektu LIFE w Małopolsce, rola Ekodoradców, Centrum Kompetencji, realizowana kampania regionalna i lokalne działania informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza. Poruszone zostały zagadnienia monitoringu jakości powietrza na terenie województwa, systemu informowania o jakości powietrza oraz zgłoszone pomysły zakupu oczyszczaczy powietrza do przedszkoli i żłobków. Działania w ramach projektu na szczeblu gminy zaprezentowała Aleksandra Fraś-Zdeb – Ekodoradca w gminie Słomniki.

Wdrażanie projektu LIFE Małopolska

Wdrażanie projektu LIFE Małopolska w gminie Słomniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).