Spotkanie w sprawie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze już za nami!

W dniu 29 września br. w Muzeum Armii Krajowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami małopolskich gmin w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin, a także Urzędu Marszałkowskiego, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Krakowie. Głównym celem spotkania było wypracowanie rozwiązań zapewniających zwiększenie liczby składanych wniosków do Programu Czyste Powietrze. Nowe zasady Programu Czyste Powietrze wymagają większego zaangażowania samorządów gmin, by pomóc mieszkańcom skorzystać z dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania. W spotkaniu uczestniczyły gminy, które dotychczas zanotowały niski poziom wymiany pieców w ramach programu Czyste Powietrze.

Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej części została przedstawiona problematyka funkcjonowania Programu Czyste Powietrze oraz obowiązki gmin wynikające z Programu Ochrony Powietrza i uchwały antysmogowej dla Małopolski. Druga część spotkania miała charakter warsztatów. Przedstawiciele gmin wskazali swoje uwagi i sugestie w przedmiocie funkcjonowania Programu Czyste Powietrze oraz zgłosili trudności w realizacji założeń Programu Ochrony Powietrza i uchwały antysmogowej dla Małopolski. W dodatku przedstawili uwagi beneficjentów związane z wypełnieniem formularzy oraz wyzwania wynikające z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości. Przedstawiciele samorządów zgłaszali propozycje zmian, które wpłyną na zwiększenie liczby składanych wniosków do Programu Czyste Powietrze, jednocześnie spełniając wymogi uchwały antysmogowej dla Małopolski. Na wszystkie uwagi i propozycje odpowiadali przedstawiciele odpowiednich instytucji. Dyskusję podsumował Prezes WFOŚiGW oraz Dyrekcja Departamentu Środowiska UMWM i Departamentu Czystego Powietrza NFOŚiGW. Przedstawiciele gmin zadeklarowali kontynuowanie przyjętej strategii ochrony powietrza w regionie.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).