Spotkanie w zakresie dobrych praktyk realizowanych przez gminy

IMG 0990

21 lutego 2019 roku w Muzeum Armii Krajowej odbyło się spotkanie w zakresie dobrych praktyk realizowanych przez gminy województwa małopolskiego.

Podczas spotkania przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówili zmiany, które zaszły po aktualizacji programu „Czyste Powietrze” oraz przybliżyli tematykę, wprowadzonej w 2019 roku, ulgi termomodernizacyjnej.

Na spotkaniu zostały omówione również kwestie związane z dobrymi praktykami w zakresie kontroli palenisk domowych. Pan Grzegorz Gruszczak – strażnik gminny w Igołomii – Wawrzeńczyce oraz Koniuszy opowiedział o swojej pracy i o tym co wpływa na to, że kontrole palenisk domowych, które wykonuje są skuteczne. Z kolei przedstawiciele Skawińskiego Alarmu Smogowego i Urzędu Miasta Skawina opowiedzieli o przygotowaniach, realizacji i efektach akcji społecznej „Mój sąsiad już nie truje”, mającej na celu lokalizację i eliminację uciążliwych „kopciuchów” na terenie Gminy Skawina. W jej ramach mieszkańcy mieli możliwość anonimowego zgłoszenia nielegalnego spalania, co było impulsem do przeprowadzenia kontroli paleniska. Na ich podstawie zgłoszeń urzędnicy razem z funkcjonariuszami Straży Miejskiej:

  1. Wykonali kontrolę paleniska pod kątem spalania niedozwolonych paliw i odpadów, a w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości został nałożony mandat karny lub został skierowany wniosek do sądu rejonowego.
  2. Przeprowadzili rozmowę uświadamiającą jak bardzo kontrolowany niszczy zdrowie swoje i sąsiadów, jakie posiada możliwości uzyskania wsparcia na wymianę pieca, zakupu paliwa, termomodernizacji budynku.
  3. Udzielili ostrzeżenia, że pracownicy Wydziału Ochrony Powietrza i funkcjonariusze Straży Miejskiej będą wykonywać w tym miejscu częste kontrole.
  4. Nanieśli uciążliwe domostwa na „czarną mapę” (niepublikowaną). Te domostwa będą pod „stałą” uwagą kontrolujących, jeśli wciąż zgłaszane będą nieprawidłowości. 
  5. Pomogli i doradzili w zakresie wyboru najlepszego źródła ciepła oraz możliwych form pomocy.
  6. Przeprowadzili inwentaryzację źródeł ciepła – dodali budynek do ewidencji nieefektywnych kotłów do wymiany przed wejściem uchwały „antysmogowej” i oznaczyli instalację specjalną naklejką.

Swoimi doświadczeniami w zakresie stosowania dobrych praktyk związanymi z ochroną powietrza podzielili się Ekodoradca z gminy Raciechowice – Jerzy Tymczyszyn oraz Ekodoradca z gminy Zakliczyn – Barbara Witek, działający w ramach projektu LIFE. Opowiedzieli o działaniach, które podejmują na terenie swoich gmin, by zwiększyć świadomość jej mieszkańców o zanieczyszczeniu powietrza. 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. 

[easy_image_gallery gallery=”187″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).