Szkolenie dla ekodoradców o obowiązkach gmin wynikających z Programu Ochrony Powietrza

W dniu 5 listopada 2020 roku odbyło się spotkanie on-line z Ekodoradcami. W szkoleniu wzięło udział ponad 50 uczestników, w tym ekodoradcy działający na terenie województwa małopolskiego.

Przebieg spotkania

Na spotkaniu omówiono wyzwania jakie stoją przed Ekodoradcami oraz wymagania jakie należy spełnić zgodnie z założeniami Programu Ochrony Powietrza. Należą do nich m.in. utworzenie Punktów Obsługi programu Czyste powietrze, a także zintensyfikowanie kontroli palenisk domowych pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów.

W dyskusji poruszono trudny temat jakim jest realizacja zadań w dobie trwającej epidemii Covid-19. Przypomnijmy, że zgodnie z najnowszymi danymi naukowców zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko ostrego przebiegu choroby. Dlatego też działania na rzecz poprawy stanu powietrza są teraz tak ważne.

Korzyści dla mieszkańców

Efekty pracy ekodoradców działających w województwie małopolskim pokazały jak dużą korzyścią dla gminy jest zatrudnianie osób odpowiedzialnych za działania w zakresie poprawy jakości powietrza. Fachowe porady związane z wymianą pieców, łatwiejszy dostęp do programów dotacyjnych oraz szybkie reakcje na zgłoszenia interwencyjne to zaledwie tylko kilka przykładów, które sprzyjają lokalnej poprawie jakości powietrza, na której zyskują wszyscy mieszkańcy.

Prezentacja:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).