W Dąbrowie Tarnowskiej oddycha się lepiej!

Druga faza projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” realizowana w Dąbrowie Tarnowskiej i pozostałym obszarze gminnym obfitowała w liczne akcje edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzona polityka informacyjna miała przede wszystkim wskazywać na wysoką szkodliwość zanieczyszczonego powietrza w życiu człowieka. Drugim ważnym aspektem prowadzonych działań było propagowanie wśród mieszkańców tematyki związanej z efektywnością energetyczną ich gospodarstw domowych.

Spotkania z mieszkańcami, rozmowy o jakości powietrza i wymianie źródeł ciepła, badania kamerą termowizyjną. Także zajęcia w szkołach czy udział w plenerowych wydarzeniach ekologicznych to niemal codzienność w pracy ekodoradcy. Bardzo się cieszę, że dzięki mojej pracy, w stosunkowo krótkim czasie zdecydowanie wzrosła świadomość ekologiczna wśród mieszkańców naszej gminy. Są oni świadomi zagrożeń jakie niesie za sobą funkcjonowanie w powietrzu o złej jakości. Zmieniają swoje nawyki aby poprawić swoje zdrowie, a także oszczędzać środowisko, pieniądze i swój czas. Wszystko dzięki pomocy nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ogrzewania i pozyskiwania energii.

podkreśla Szymon Lichorobiec – ekodoradca

Prowadzona przez Gminę Dąbrowa Tarnowska, za pośrednictwem Ekodoradcy, polityka proekologiczna jest bardzo dobrze odbierana przez mieszkańców. Dąbrowianie wykazują bardzo duże zainteresowanie problemami związanymi z powietrzem.

mówi Pan Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz gminy

Nauka przez zabawę

Dla dzieci i młodzieży szkolnej przekazywanie informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza i sposobów jego ograniczenia odbywa się w bardziej aktywny sposób. Prowadzone są lekcje, gdzie młodzież za pomocą specjalnych materiałów zapoznaje się z tematem zanieczyszczenia powietrza i sposobami jego ograniczenia. Dzieci szkolne i przedszkolne były aktywizowane za pomocą przedstawień teatralnych i konkursów poświęconych problemowi zanieczyszczenia powietrza. Odbywały się także liczne plenerowe wydarzenia ekologiczne, jak wizyta w naszym mieście autobusu energetycznego czy też mobilnego centrum nauki COGITEON. W działania tego typu zaangażowano dzieci z wszystkich szkół podstawowych na terenie naszej gminy.

V Dąbrowskie Spotkania Kliniczne

Coroczne spotkania środowiska lekarskiego odbywające się w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2018 w sporej części poświęcono jakości powietrza. W ramach V Dąbrowskich Spotkań Klinicznych przeprowadzono wśród mieszkańców badania spirometryczne. Cieszyły się one sporym zainteresowaniem, udział w nich wzięło ponad 50 osób. W trakcie wygłoszony został wykład pn. „Aktualne problemy jakości powietrza w Polsce” przez prof. dr hab. inż. Mariana Mazura (AGH w Krakowie). W konferencji brało udział 230 uczestników, którzy zapoznali się z naukowym podejściem do problemu.

Projekt socjalny we współpracy z MOPSiWR „Czyste powietrze bez smogu”

Bardzo wiele projektów związanych z poprawą jakości powietrza zrealizowano za pomocą ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Rozpoczęto od wspólnego spotkania Ekodoradcy z pracownikami MOPSiWR. Miało ono wskazać główne problemy dotyczące kwestii jakości powietrza i konsekwencji z niej wynikających. W maju 2018r. pracownicy socjalni przeprowadzili pogawędki z niemal 150 dziećmi klas V-VII w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Tematem spotkania było występowanie zjawiska zanieczyszczenia powietrza. Ponadto przeprowadzono także spotkania w dziennej placówce opiekuńczej „JUTRZENKA” oraz z osobami borykającymi się z problemami ubóstwa energetycznego. Osoby uczestniczące w spotkaniu obdarowano zestawami do oszczędzania energii.

Pomoc w walce o czystsze powietrze

Oprócz działań związanych z edukacją, w pracy Ekodoradcy bardzo istotne jest również realne wsparcie finansowe dla mieszkańców w celu poprawienia jakości powietrza. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska przy współfinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Krakowie pozwoliła na likwidację 90 przestarzałych, nieekologicznych kotłów/pieców węglowych. Na ich miejsce zamontowano 84 sztuki nowoczesnych kotłów gazowych kondensacyjnych. Działanie to pozwoliło na redukcje emisji równoważnej do atmosfery w ilości niemalże 40 ton w skali roku. Ponadto, niemal stu mieszkańców przeszło pozytywnie cały proces związany z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE projektu dotyczącego montażu odnawialnych źródeł energii na terenie naszej gminy, w skład których wchodzą pompy ciepła, kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne. 

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Dąbrowa Tarnowska: