Wody termalne w Polsce. Nowy program NFOŚiGW

hot-spring-1834797 1920

W związku z potrzebą zwiększenia dynamiki rozwoju geotermii w Polsce opracowano i wdrożono nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Udostępnianie wód termalnych w Polsce. Umożliwia on uzyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych.

Kto może skorzystać z programu?

Program Udostępnianie wód termalnych w Polsce skierowano do jednostek samorządu terytorialnego. Mogą one uzyskać dofinansowanie w formie dotacji, wynoszące do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W ciągu 5 lat trwania programu (2020 — 2025), NFOŚIGW planuje przeznaczyć na ten cel aż 300 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć można składać od dnia 15 kwietnia 2020 r.

W wielu gminach, szczególnie na południu Małopolski, istnieje potencjał dla energii geotermalnej. Zachęcam zatem do wykorzystania szansy na zbadanie potencjału geotermalnego. Geotermia to nie tylko ekonomiczna rewolucja w pozyskiwaniu energii – głównie ciepła, ale przede wszystkim szansa na znaczącą redukcję zanieczyszczenia powietrza.

podkreślił Tomasz Urynowicz – wicemarszałek województwa małopolskiego

Gdzie szukać informacji?

Pełna treść programu wraz z rekomendacjami do sporządzenia projektów robót geologicznych, które są załącznikami do wniosków o dofinansowanie, oraz kryteriami oceny wniosków przez ministra właściwego do spraw środowiska, została ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej na stronie: NFOŚiGW .

Regulamin konkursu wraz z informacjami o formie składania wniosków dostępne są tutaj.

Nabór ruszył 15 kwietnia!

Ufamy, że warunki programu będą dla Państwa zachętą do podjęcia realizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu wykorzystania Wód termalnych w Polsce i rozwojowi ciepłownictwa geotermalnego. Zapraszamy do składania wniosków w ramach ww. programu priorytetowego.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).