Województwo podkarpackie stara się o projekt LIFE. Dzielimy się doświadczeniem

7 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie delegacji województwa podkarpackiego oraz dyrekcji Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i  pracowników Projektów Zintegrowanych LIFE. Podkarpacie rozpoczyna prace nad koncepcją własnego projektu LIFE, czerpiąc z małopolskich doświadczeń w przygotowywaniu wniosku do Komisji Europejskiej, a następnie wprowadzeniu go w życie.

Województwo podkarpackie zamierza realizować projekt mający na celu poprawę jakości powietrza w regionie. Na konsultacje przyjechali z Rzeszowa pracownicy merytoryczni z m.in. z oddziału ds. klimatu i ekologii na czele z  Andrzejem Kuligiem – Dyrektorem Departamentu pełniący funkcję Koordynatora do spraw Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego. Spotkali się z nimi m.in. Tomasz Pietrusiak i Piotr Łyczko, przedstawiciele dyrekcji Departamentu Środowiska UMWM odpowiedzialni za wdrożenie i realizację projektów LIFE w Małopolsce.

Nasz region jako jedyny w Europie prowadzi dwa środowiskowe projekty zintegrowane: LIFE MAŁOPOLSKA „Wdrażanie Programu ochrony powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” oraz LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Ich wymierne efekty to m.in. praca ekodoradców w gminach oraz doradców do spraw klimatu w niemal wszystkich powiatach regionu, prowadzenie Regionalnego Centrum Kompetencji, a także liczne akcje informacyjne i edukacyjne w całym województwie. Praktyczną wiedzą o organizacji projektów LIFE dzieliły się kierujące nimi Justyna Mazurkiewicz i Katarzyna Stadnik oraz Tomasz Feldman odpowiedzialny za obsługę finansową obu projektów.

Gości z Podkarpacia interesowała zwłaszcza kwestia aplikowania o środki projektowe, proces wyboru partnerów projektu, a także planowanie działań w kilkuletniej perspektywie.

Artykuł powstał w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.

Spotkanie ze specjalistami ds. ekologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).