Wyniki z pierwszego półrocza pomiarów jakości powietrza w Wadowicach

Pod koniec stycznia w ramach Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” na wadowickim rynku został zainstalowany pyłomierz. Wyniki przeprowadzonych pomiarów pozwalają stwierdzić, że stan powietrza w tym mieście w trakcie sezonu grzewczego jest bardzo zły.

W ostatnim tygodniu stycznia średnia zawartość pyłu PM10 w wadowickim powietrzu wyniosła 289 ug/m3. W tym samym czasie w Krakowie, który mierzył się z potężnym smogiem, średnia była niższa o prawie 100 ug/m3 i wyniosła 198 ug/m3. Wyniki zarejestrowane w obu miastach znacząco przekraczały normy i osiągały poziom, który jest niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia.

Bardzo źle było także w lutym. Poniżej granicy dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń, Wadowice zmieściły się dopiero w kwietniu – po zakończeniu sezonu grzewczego. W czasie prowadzenia pomiarów zarejestrowano w sumie 50 dni, w których została przekroczona norma dzienna dla stężenia pyłu PM10 – wszystkie w trakcie sezonu grzewczego. Wielokrotnie przekraczano polskie poziomy informowania i alarmowania o smogu, pomimo, że są one bardzo wysokie. Ten pierwszy (200 ug/m3) był przekroczony przez siedem dni, natomiast drugi (300 ug/m3) przez sześć. Dwukrotnie średnia dobowa przekroczyła poziom 400 ug/m3, sięgając 800% normy.

Szczegółowe informacje o wynikach pomiarów znajdują się w poniższej prezentacji.

Podsumowanie wyników pomiarów w Wadowicach

Działania na rzecz czystego powietrza podejmowane przez Miasto Wadowice