Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019

ETZT 2

W Polsce zarejestrowanych jest ok. 28 601 037 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 21 675 388 samochodów osobowych, 3 179 655 samochodów ciężarowych, 113 139 autobusów, 361 681 ciągników siodłowych oraz 1 355 625 motocykli.

Każdy z nich jest potencjalnym źródłem emisji zanieczyszczeń, których szkodliwości jesteśmy coraz bardziej świadomi. Na szczęście coraz częściej chcemy brać aktywny udział w działaniach na rzecz poprawy stanu powietrza, którym oddychamy.

Czym jest ETZT?

W dniach od 16 do 22 września każdego roku z inicjatywy Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu, organizowany jest Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w całej Europie oraz poza jej granicami. Kampania ma charakter informacyjny, której celem jest promocja zmiany sposobu transportu z samochodowego na bardziej ekologiczny i ekonomiczny.

Gminy i miasta mogą brać czynny udział w tym wydarzeniu. Organizując różnego rodzaju akcje, spotkania i przedsięwzięcia, mogą wspólnie promować zrównoważoną mobilność (m.in.: rower, hulajnogę, carpooling, carsharing, kolej czy komunikację miejską)  i budować świadome postawy wśród mieszkańców w każdym wieku.

Mobilna Małopolska

Nasze województwo już tradycyjnie dołącza się do działań promujących ekomobilność. Hasło tegorocznej kampanii brzmi „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy – chodźmy razem”. Kolejny raz gminy i miasta Małopolski zaplanowały wiele atrakcji i działań edukacyjnych. Duże zaangażowanie naszego regionu w obchody ETZT jest przejawem odpowiedzialnego podejścia władz i mieszkańców do problemu transportu.

Województwo Małopolskie we współpracy z operatorami kolejowymi tj. Kolejami Małopolskimi sp. z o.o. i Przewozami Regionalnymi sp. z o.o. wprowadziło specjalną ofertę biletową, zachęcającą do korzystania ze środków publicznego transportu zbiorowego. Już 22 września, wszyscy użytkownicy aplikacji mobilnej iMKA – czyli mobilnej wersji Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej – będą mieli możliwość zakupu specjalnego biletu za symboliczną „złotówkę”. Bilet uprawnia do nielimitowanej liczby przejazdów, w granicach Małopolski, pociągami Kolei Małopolskich i Polregio oraz autobusami funkcjonującymi w ramach systemu ALD (Autobusowe Linie Dowozowe) na obszarze gmin Wieliczka, Świątniki Górne i Gdów. Dodatkowo bilet ten uprawnia do nieodpłatnego przewozu roweru. Więcej o akcji województwa znajdziecie Państwo tutaj .

Coraz więcej gmin włącza się w akcję

W Bochni i Rzepienniku Strzyżewskim zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjno-integracyjne w szkołach podstawowych. Gmina Czernichów organizuje Rodzinny Piknik Rowerowy pn. „Czyste Powietrze Wspólna Sprawa”. W gminie Miechów w miejscowości Bukowska Wola odbędą się zajęcia plastyczne z zakresu recyklingu i środków transportu. Gmina Świątniki Górne oferuje działania w trzech płaszczyznach (eko, zdrowie i transport). 21 września w Świątnikach Górnych przy Urzędzie Gminy i Miasta na mieszkańców czekają liczne atrakcje. Program imprezy dostępny jest tutaj. W Wadowicach 20 września odbędzie się „antysmogowy” przejazd rowerami brzegiem Skawy, poprzedzony prelekcją w Szkole Podstawowej nr 1. Jak co roku impreza zgromadzi wielu uczestników. Wspólną przejażdżkę rowerową oferuje także gmina Wolbrom. Podobne wydarzenie organizuje gmina Sucha Beskidzka, gdzie uczestnicy utworzą „żywy rower” na płycie rynku. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowe gadżety. Gmina Skawina przygotowała atrakcyjny program obejmujący cały tydzień akcji ETZT. Wydarzenia promujące zrównoważony transport na terenie gminy można znaleźć tutaj. Także gmina Oświęcim i Nowy Targ organizuje 'Dzień bez samochodu”. Ponadto w niektórych miejscowościach w Małopolsce zostaną zamknięte wybrane odcinki dróg.

Szeroki wachlarz szkoleń, zabaw i innych atrakcji zorganizuje także miasto Kraków. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie miasta w tym artykule.

Zapraszamy do udziału w akcji „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy – chodźmy razem”.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).