Zaproszenie na spotkanie online „Czystsze powietrze dla lepszego zdrowia w Polsce – kto, co, jak i dlaczego?”

Zapraszamy na spotkanie online dotyczące jakości powietrza i zdrowia organizowane przez Biuro Krajowe Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH – PIB oraz Ministerstwem Zdrowia. Spotkanie odbędzie się w dniu 16.02.2022 r. o godz. 10.00 Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja przy pomocy formularza.

Tematy spotkania

W trakcie spotkania przedstawione zostaną nowe opracowania i narzędzia WHO, w szczególności:

  • najnowsze globalne wytyczne WHO o jakości powietrza
  • zastosowanie i rola wytycznych WHO w kształtowaniu europejskiej polityki czystego powietrza
  • wskazania WHO dotyczące interwencji ograniczających wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
  • polska wersja systemu AirQ+ do ilościowej oceny skutków zdrowotnych zanieczyszczeń w określonej populacji
  • korzyści zdrowotne współdziałania dla poprawy jakości powietrza i ograniczenia zmian klimatu.

Przedmiotem spotkania będzie też sytuacja w Polsce i działania podejmowane dla ograniczenia wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, w tym:

  • szacowane skutki zdrowotne narażenia na zanieczyszczenia powietrza z różnych źródeł
  • jakość powietrza atmosferycznego w Polsce
  • krajowe i regionalne plany działań dla poprawy jakości powietrza
  • działania lokalne i regionalne – doświadczenia polskich alertów smogowych
  • rola środowiska medycznego w działaniach na rzecz klimatu i jakości powietrza.

Harmonogram

Sesja 1. Skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza: wytyczne, rekomendacje i narzędzia do oceny ryzyka przygotowane przez WHO 

10:00    Wstęp

10:15    Najnowsze globalne wytyczne WHO o jakości powietrza (2021): 

10:30    Zastosowanie i rola wytycznych WHO w kształtowaniu europejskiej polityki czystego powietrza 

10:45    Wpływ wytycznych WHO na działania dotyczące czystego powietrza w Polsce

11:00    System AirQ+ do ilościowej oceny skutków zdrowotnych zanieczyszczeń 

11:15    Zalecenia WHO dotyczące interwencji ograniczających wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie 

11:30    Korzyści zdrowotne współdziałania dla poprawy jakości powietrza i ograniczenia zmian klimatu: główne zasady i narzędzia przygotowane przez WHO 

11:40    Przerwa

Sesja 2. Zanieczyszczenia powietrza i zdrowie: ocena obecnej sytuacji i działania dla jej polepszenia

12:00    Oszacowanie skutków zdrowotnych zanieczyszczeń z poszczególnych ich źródeł w Polsce 

12:15    Krajowe plany i programy jakości powietrza 

12:30    Regionalne i lokalne programy jakości powietrza

12:45    Wpływ lokalnych działań na jakość powietrza – przykład Małopolski

13:00    Wspólne cele polityki czystego powietrza i klimatu: “Lekarze dla klimatu”

13:15    Dyskusja

13:25    Uwagi końcowe

13:30    Koniec spotkania

Więcej informacji o wydarzeniu

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).