Zaproszenie na szkolenie z zakresu wybranych elementów Programu ochrony powietrza!

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w kolejnym szkoleniu dotyczącym Programu Ochrony Powietrza. Szkolenie przeprowadzą przedstawiciele Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jednostek samorządowych i wypełniając obowiązki wynikające z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu: ubóstwa energetycznego, klasyfikacji kotłów na paliwa stałe oraz dostępnych form finansowania inwestycji związanych z wymianą źródła ciepła oraz termomodernizacją budynków.

Kiedy?

Szkolenie odbędzie się 7 kwietnia br., w godzinach 10:00-15.00, w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39.

Dla Kogo?

Zapraszamy do udziału w spotkaniu przedstawicieli gmin oraz starostw, pracowników miejskich oraz gminnych ośrodków pomocy społecznej, ekodoradców, doradców energetycznych i pracowników merytorycznych związanych z tematyką ubóstwa energetycznego i ochrony powietrza.

Uwaga!

Zgłoszenia należy dokonywać poprzez formularz dostępny na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ubostwo-energetyczne-4/

Zapisy trwają do dnia 5 kwietnia 2022 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uwaga: liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Klaudia Kowalczyk, e-mail;
klaudia.kowalczyk@umwm.malopolska.pl, nr tel.: 12 37 96 084

Program szkolenia:

Godz.JednostkaTemat
10.00 – 10.10Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Przywitanie uczestników spotkania
10.10 – 11.10Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Klasyfikacja kotłów C.O. zasilanych paliwami stałymi
11.10 – 11.20Przerwa kawowa
11.20 – 13.00Krajowa Agencja Poszanowania Energii Metodyka analizy ubóstwa energetycznego
13.00- 14.00Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KrakowieŹródła finansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i OZE skierowane do osób fizycznych
14.00 – 15.00Obiad

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).