Kolejny nabór wniosków na ograniczenie niskiej emisji w ramach programu KAWKA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach programu priorytetowego KAWKA „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

W tym naborze na dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia standardów jakości powietrza, przeznaczono ponad 120 mln zł (środki do wydatkowania w latach 2015 – 2018 z możliwością zawarcia umowy do końca 2016 r.).

Program KAWKA obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć, które są ujęte w obowiązującym programie ochrony powietrza. Możliwe jest uzyskanie dotacji łącznie do 90% kosztów inwestycji (45% z NFOŚiGW i 45% z WFOŚiGW w Krakowie).

Istotną zmianą w tej edycji programu KAWKA jest wprowadzenie zmian w zasadach udzielania dofinansowania. Od tej pory o dotację mogą ubiegać się miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys. (ograniczenie nie dotyczy miejscowości uzdrowiskowych) na realizację wskazanych poniżej przedsięwzięć:

 1. Likwidację lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej sprawności. Jednakże w przypadku zastosowania kotła na paliwo stałe o wyższej sprawności muszą być spełnione następujące warunki:
  • kocioł posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 lub równoważną,
  • kocioł posiada nominalną sprawność co najmniej 85% i spełnia wymagania klasy 4 lub 5 dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania przed 1 stycznia 2016 r. oraz klasy 5 dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2016 r.,
  • kocioł wyposażony jest w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) bez rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie,
  • gmina zapewni system kontroli eksploatacji tych urządzeń.
 2. Rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektów do sieci.
 3. Zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądźŸ celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym.
 4. Zakup aparatury dla kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji.
 5. Kampanie edukacyjne.
 6. Utworzenie baz danych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia 1-3 jest ich łączna realizacja z działaniem 5 i 6. Powyższy wymóg uznaje się za spełniony, jeżeli działanie dotyczące utworzenia baz danych zostało wykonane w ramach poprzednich naborów.

Nabór wniosków w ramach programu KAWKA prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie do 30 listopada 2015 r.