Konsultacje Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Do 10 kwietnia 2015 r. potrwają konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dokument ten zawiera szczegółowy zakres i warunki dofinansowania działań w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zaplanowano przeznaczenie łącznie 420 mln euro na działania związane z regionalną polityką energetyczną, w tym:

  • 65 mln euro na działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • 19 mln euro na działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa,
  • 96 mln euro na działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
  • 100 mln euro na działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  • 140 mln euro na działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski.

Strona internetowa konsultacji Uszczegółowienia RPO 2014-2020