Projekt kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej

Ministerstwo Środowiska opracowało Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, który ma na celu ograniczenie narastającego problemu odorów przy uwzględnieniu istniejącej sytuacji społecznej i ekonomiczno-gospodarczej oraz braków w istniejących dotychczas przepisach prawnych. Jest to zbiór praktyk i działań przyjaznych środowisku, które może przyczynić się on do ograniczenia lub eliminowania uciążliwości zapachowej na różnych etapach inwestycji, zmniejszania negatywnego wpływu na ludzi i środowisko naturalne oraz podniesienia jakości życia.

Kodeks stworzony został na potrzeby administracji centralnej, samorządu wojewódzkiego i lokalnego oraz przedsiębiorców. Zawiera między innymi metody zapobiegania i zmniejszania emisji odorów takie jak: usytuowanie instalacji z dala od zabudowań mieszkalnych, stosowanie barier technicznych np. sadzenie drzew, przegląd stosowanych surowców i materiałów używanych w procesie produkcyjnym czy wykorzystywanie najlepszych dostępnych technik BAT. Istotne są również techniki redukcji i ograniczenia emisji substancji zapachowych, gdzie wykorzystać można takie metody jak: techniki filtracyjne, spalanie, dezodoryzację.

Główne źródła emisji substancji odoroczynnych zostały podzielone na poszczególne sektory: gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową, rolnictwo oraz przetwórstwo rolno-spożywcze, gdzie przedstawiono sposoby zapobiegania powstawaniu uciążliwości zapachowej. Właściwa lokalizacja, budowa instalacji i ukształtowanie terenu, przestrzeganie procedur eksploatacyjnych, hermetyzacja, maskowanie zapachu to tylko część proponowanych działań.

Projekt Kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska