Wyniki kontroli NIK w obszarze ochrony powietrza

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kompleksową kontrolę organów władzy publicznej w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Stwierdzono, że organy zasadniczo podejmowały określone w przepisach prawa działania na rzecz ochrony powietrza, jednak tempo i skala tych działań były zbyt niskie, aby osiągnąć poprawę jego jakości.

NIK wskazał, że skala przekroczeń wartości normatywnych dla pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu w Polsce jest zdecydowanie wyższa niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej, dlatego osiągnięcie wymaganej jakości powietrza będzie wymagało dłuższej perspektywy czasowej. Istnieje także ryzyko nałożenia na Polskę kar finansowych w wysokości do 4 mld zł za niedotrzymanie unijnych standardów jakości powietrza.

Raport NIK pozytywnie ocenił działania Samorządu Województwa Małopolskiego. Jako dobrą praktykę opracowywania programów ochrony powietrza wskazano sposób przyjęcia Programu w województwie
małopolskim w formie jednego zbiorczego dokumentu obejmującego wszystkie strefy i zanieczyszczenia. Podkreślono również fakt pierwszego w skali kraju przypadku wykorzystania przez samorząd województwa uprawnień z art. 96 Prawa ochrony środowiska poprzez przyjęcie uchwały określającej rodzaje paliw dopuszczone do stosowania w Krakowie.

W konkluzji raportu NIK wnioskuje do Ministra Środowiska o przyspieszenie wprowadzenia zmian prawnych w celu ustanowienia standardów emisyjnych dla nowych kotłów węglowych małej mocy, minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych, umożliwienia wprowadzania stref ograniczonej emisji komunikacyjnej na terenach wysokiego natężenia ruchu pojazdów samochodowych oraz doprecyzowania zasad prowadzenia postępowań kompensacyjnych. NIK wskazuje także na potrzebę przyśpieszenia prac nad opracowaniem krajowego programu ochrony powietrza oraz intensyfikację działań kontrolnych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w zakresie wdrażania zadań określonych w programach ochrony powietrza. Ponadto NIK wydał rekomendacje do prezesów zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o wzmożenie działań informacyjnych dotyczących możliwości pozyskania wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, natomiast do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – o pełną realizację oraz intensyfikację działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza.

Pełna treść raportu Najwyższej Izby Kontroli „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami”

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).