Gmina Gołcza uczy postaw ekologicznych, nie tylko najmłodszych

Gołcza

W trakcie realizacji II fazy projektu LIFE, w Gminie Gołcza organizowano szereg akcji edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną wśród mieszkańców. Wydarzenia skierowane były zarówno do najmłodszych jak i do seniorów. Oprócz wydarzeń plenerowych, organizowano także zajęcia w szkołach, przedszkolach i spotkaniach z mieszkańcami.

Podczas II fazy główne wydarzenia to:  

V Żniwogranie, a zarazem III Dni Czystego Powietrza

W dniu 18.08.2019, w czasie trwania gminnej imprezy plenerowej, Ekodoradca wystawił stoisko informacyjno-edukacyjne, w którym przekazywał wiedzę dotyczącą możliwości dofinansowania wymiany kotła, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii czy poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych. Ekodoradca zorganizował również konkurs dla dzieci, tzw. koło fortuny, z pytaniami na temat ekologii oraz otaczającego nas środowiska. W wyniku przebiegu rozgrywki dzieci za dobre odpowiedzi otrzymywały gadżety: długopisy, balony, notatniki czy worki z materiałów ekologicznych. Przy stoisku na najmłodszych czekały losy z pytaniami i zagadkami z biologii i ekologii oraz krzyżówka ekologiczna wraz z kolorowankami. Na zakończenie wszyscy uczestnicy gry otrzymywali nagrody, przewidziane zarówno dla najmłodszych jak i tych starszych. Dodatkowo dorośli otrzymali ulotki informujące o uchwale antysmogowej oraz możliwych do uzyskania dofinansowaniach na wymianę kotła. Ponadto, w imprezie brały udział firmy zajmujące się dystrybucją kotłów, paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła.

II Piknik Ekologiczny

Dwa miesiące wcześniej, dnia 01.06.2019r., Ekodoradca wraz z Policjantami zorganizował na placu zabaw w miejscowości Maków Dzień Dziecka. Na stoisku na najmłodszych mieszkańców czekały losy z pytaniami i zagadkami na temat ochrony środowiska i ekologii. Można było także wziąć udział w konkursie na wykonanie kolorowanki dotyczącej segregacji odpadów. W związku z tym dzieci poprzez zabawę dowiedziały się, że odpady należy wyrzucać do kosza, a nie np. do pieca. Wszyscy uczestnicy za wzięcie udziału otrzymali nagrody.

Teatr dla najmłodszych

We wrześniu 2019 roku w Szkole Podstawowej w Gołczy zorganizowano przedstawienie grupy teatralnej: „Teatr niewielki” z Krakowa. Odbyły się dwa przedstawienia: 1 – Czarownica niska emisja dla dzieci z klas 0-3 oraz 2 – Najważniejsza lekcja dla dzieci z klas 4-8. Przedstawienia poruszały nie tylko tematy związane z powietrzem, ale także dotyczące odpadów i ich segregacji. Dzieci brały czynny udział w konkursach organizowanych podczas przedstawień.

Działania na rzecz czystego powietrza

Gmina Gołcza w ramach działań prowadzonych w projekcie LIFE prowadziła szereg działań. W latach 2018-2019 to nie tylko spotkania z mieszkańcami, lokalnymi liderami czy konkursy dla dzieci. To również realne działania podejmowane na rzecz poprawy jakości powietrza. Dzięki obecności i pomocy Ekodordacy w gminie na przestrzeni dwóch wskazanych lat wymieniono 64 stare kotły na nowe, ekologiczne urządzenia grzewcze.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).