Gmina Rzepiennik Strzyżewski zmienia przyzwyczajenia ekologiczne

rzepiennik ramka

Podczas realizacji II fazy projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, Gmina Rzepiennik Strzyżewski podejmowała szereg działań na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego. Były to nie tylko czynności o charakterze informacyjno-edukacyjnym, ale również realna pomoc mieszkańcom w pozyskaniu dofinansowania. Wszystkie te działania miały na celu sprawić, aby domy stały się bardziej efektywne energetycznie, a powietrze czystsze.

Przekazanie oczyszczacza powietrza dla przedszkola

Działania edukacyjne były kierowane przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców. Doskonałą okazją do spotkania z dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli, było przekazanie przez Marszałka Województwa Małopolskiego oczyszczaczy powietrza. W ramach tej akcji Ekodoradca przeprowadziła zajęcia dotyczące zanieczyszczenia i ochrony powietrza.

Green Week

Małopolskie gminy włączyły się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – Green Week. W ramach ETZT Gmina Rzepiennik Strzyżewski przeprowadziła zajęcia dla uczniów Szkół Podstawowych. Zajęcia z dziećmi prowadzone były nie tylko w szkołach, ale również na świetlicach podczas ferii zimowych. Zaobserwowano, iż pośrednictwo dzieci w edukacji dorosłych jest znacznie skuteczniejsze i przynosi lepsze efekty niż bezpośrednia edukacja starszych mieszkańców. Dziecko prowadzące dyskusje z rodzicem prowokuje go do zgłębienia tematu i podjęcia skutecznych działań mających na celu m.in. wymianę tzw. „kopciuchów” czy przestrzeganie zakazu spalania odpadów. Wszystko to pozytywnie wpływa na otaczające nas środowisko.

Bieg na Brzankę

Jednym z wydarzeń cyklicznie organizowanych przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim oraz Gminę Rzepiennik Strzyżewski jest tzw. „Bieg na Brzankę”. Podczas imprezy do dyspozycji mieszkańców był Ekodoradca, który udzielał porad z zakresu ochrony powietrza. Mieszkańcy gminy mogli zapoznać się z wymaganiami uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego. Można było również skorzystać z bezpłatnego badania spirometrycznego, sprawdzającego kondycję płuc, ich objętość, pojemność, a także mogącego wykryć choroby układu oddechowego m.in. astmę i POCHP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc).

Dożynki Gminne

Kolejnym cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim oraz Gminę Rzepiennik Strzyżewski cieszącym się dużym zainteresowaniem mieszkańców są Dożynki Gminne w Rzepienniku Strzyżewskim. Podczas Dożynek w 2019 r. zorganizowano pokaz urządzeń grzewczych spełniających wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń. Do dyspozycji mieszkańców byli również eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii podróżujący „Autobusem energetycznym”. Pracownicy Urzędu Gminy ds. ochrony środowiska oraz Ekodoradca udzielali porad z zakresu ochrony środowiska. Mieszkańcy mogli zapoznać się z wymaganiami uchwały antysmogowej oraz zasięgnąć informacji na temat programów „Czyste Powietrze”, „Mój prąd”.

Warsztaty Animacji Poklatkowej o tematyce antysmogowej

Dzięki współpracy z Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim w ramach 7. Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów animowanych O!Pla w 2019 roku udało się zorganizować warsztaty animacji poklatkowej o tematyce antysmogowej. Był to doskonały sposób edukacji poprzez zabawę.

Ekodoradca Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski – Angelika Ryndak o działaniach, w ramach II fazy projektu LIFE:

„Wszystkie te wydarzenia są działaniami podejmowanymi przez Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim mającymi na celu poprawę jakości powietrza którym na co dzień oddychamy oraz pogłębienie wiedzy i podniesienie świadomości mieszkańców. Podczas wszystkich spotkań zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi mieszkańcami gminy, staramy się zmieniać przyzwyczajenia mieszkańców oraz ukazywać ich efekty. Nawet mała zmiana przyzwyczajeń może mieć duży wpływ w przyszłości nie tylko na jakość powietrza którym oddychamy, ale również na nasze zdrowie i życie. „

              

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Rzepiennik Strzyżewski:

Rzepiennik infografika

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).