Rekordowe zainteresowanie akcją „Wymień odpad na sadzonkę”

Skawina Wymień odpad 5

Ponad 570 osób i  2440 kg odpadów. To liczby opisujące 2. edycję akcji edukacyjnej „Wymień odpad na sadzonkę”, która odbyła się 19 października na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Skawinie (relacja z poprzedniej odsłony). Akcja zakończyła się dużym sukcesem. Zapraszamy na krótką relację.

Za przyniesione w tym dniu odpady, mieszkańcy gminy Skawina otrzymywali sadzonki drzew owocowych, krzewów a także rośliny oczyszczające powietrze. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odwiedziło ponad 570 osób, a pierwsze z nich ustawiły się już o godz. 8:15. Duże zainteresowanie akcją sprawiło, że specjalnie przygotowane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów szybko się zapełniły. Łącznie udało się zebrać 2440 kg odpadów:

  •  560 kg makulatury
  • 140 kg butelek PET
  • 20 kg puszek aluminiowych
  • 120 kg lodówek
  • 200 kg zużytych baterii
  • 460 kg opakowań szklanych
  • 120 kg zużytego sprzętu RTV
  • 820 kg zużytego sprzętu AGD

Celem akcji było promowanie segregacji odpadów, które zebrane w sposób selektywny mogą otrzymać „drugie życie” jak również promocja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do PSZOK każdy mieszkaniec może także samodzielnie dostarczyć zebrane selektywnie odpady.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział w akcji i cierpliwość.  Zapraszamy ponownie w maju przyszłego roku!

Wydarzenie organizowane w ramach programu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Oraz programu „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Nr projektu: RPMP.04.04.01-12-1147/17 ”

Galeria Zdjęć

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).