Wymień odpad w COVIDowym wydaniu

DSC 0166

Ponad 550 osób i  1100 szt rozdanych roślin. To liczby opisujące 3. edycję akcji edukacyjnej „Wymień odpad na sadzonkę i roślinkę oczyszczającą powietrze”. Odbyła się 19 września na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Skawinie (relacja z poprzedniej odsłony). Akcja zakończyła się dużym sukcesem. Najważniejszą zasadą w tym roku było zachowanie bezpieczeństwa, a nie bicie rekordów. Wyznaczyliśmy, więc miejsca dla oczekujących i udostępniliśmy punkty do dezynfekcji rąk. Zapraszamy na krótką relację.

Za przyniesione w tym dniu odpady mieszkańcy gminy Skawina otrzymywali sadzonki drzew owocowych: brzoskwini, jabłoni, wiśni, krzewów: wrzosów, żywotnika szmaragd, budleji Dawida. Mieszkańcy otrzymywali także rośliny oczyszczające powietrze: Chamaedorea Elegans, Sanseveria Futura, Epipremnum aureum. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odwiedziło ponad 550 osób, a pierwsze z nich ustawiły się już przed godziną 8 rano.  Łącznie udało się zebrać 1360 kg odpadów:

  • 80 kg puszek aluminiowych
  • 320 kg zużytych baterii
  • 960 kg zużytego sprzętu AGD

W tym roku nie zbieraliśmy butelek plastikowych ,papieru i opakowań szklanych, gdyż te wszystkie frakcje są odbierane przez MZU Skawina. Celem akcji było promowanie segregacji odpadów, które zebrane w sposób selektywny mogą otrzymać „drugie życie”, oraz promocja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do PSZOK każdy mieszkaniec może również samodzielnie dostarczyć zebrane selektywnie odpady.

Przy okazji zbieraliśmy także plastikowe nakrętki na cele charytatywne.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział w akcji i cierpliwość. Planujemy kontynuować tego typu akcje w przyszłym roku. Dużo jednak będzie zależało od obostrzeń sanitarnych.

Pamiętajmy! Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie” w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Dzięki temu oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci.

Wydarzenie organizowane w ramach programu „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Nr projektu: RPMP.04.04.01-12-1147/17 ”

Oraz programu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).