Edukacja ekologiczna w gminie Chełmiec priorytetem

Chełmiec

Gmina Chełmiec jako jedna z pierwszych gmin w Małopolsce przyłączyła się do realizacji projektu zintegrowanego LIFE. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Obserwując aktualne skutki realizacji projektu, można powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja.

Edukacja ekologiczna najmłodszych

Realizacja projektu w Gminie Chełmiec to liczne inicjatywy edukacyjne oraz realna pomoc udzielana mieszkańcom. W kwietniu 2018 r. odbyły się  warsztaty  dla przedszkolaków z terenu Gminy Chełmiec, w których wzięło udział około 400 dzieci. Zakres zajęć był bardzo szeroki. Dzieci poznawały czym jest smog jak wpływa na zdrowie dzieci i dorosłych oraz jak z nim walczyć. Po warsztatach przeprowadzonych przez ekodoradcę i opiekunów grup dzieci wiedzą już jak wyglądają nowoczesne sposoby ogrzewania domu, natomiast ekostonoga nauczyła je jak segregować odpady.

Zwieńczeniem warsztatów było wręczenie dzieciom tablicy informacyjnej wskazującej  jakość powietrza. Z jej pomocą dzieci wraz z opiekunem grupy będą mogły sprawdzać i informować innych o jakości powietrza danego dnia. Najmłodsi otrzymali od ekodoradcy książeczki edukacyjne, kolorowanki oraz podłogowe gry planszowe. Przekazane materiały edukacyjne uczą o ochronie składnika niezbędnego do życia jakim jest powietrze.

Zaangażowanie najmłodszych w konkursy

Jest już tradycją, że gmina Chełmiec cyklicznie organizuje konkursy dotyczące smogu i ochrony powietrza. Dlatego zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci jak i młodzieży. Konkursy wykorzystują talenty artystyczne, plastyczne, manualne a nawet filmowe młodzieży. W konkursie Nasz klimat” młodzież tworzyła komiks o superbohaterach, który dotyczył troski o klimat w swojej lokalnej społeczności. W ramach realizowanych konkurencji uczestnicy zawsze otrzymują  upominki, które nawiązują do tematu ochrony powietrza czy odnawialnych źródeł energii.

W ramach Projektu LIFE gmina Chełmiec organizuje wydarzenia promujące dbanie o czyste powietrze i walkę ze smogiem. Z okazji dnia dziecka, dzieci i młodzież z terenu całej gminy uczestniczyły w konkursach plastycznych i przedstawieniach teatralnych. Z roku na roku widoczne jest coraz większe zainteresowanie młodzieży tego typu inicjatywami.

Jak podkreśla Pani Agnieszka Sikora  – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Januszowej realizowane akcje edukacyjne przynoszą widoczne pozytywne skutki społeczne.

„ Dzieci zarówno te młodsze, jak i starsze chętnie biorą udział w konkursach i akcjach organizowanych w ramach projektu LIFE. Po rozmowach z rodzicami przedszkolaków, okazuje się, że udział w akcjach edukacyjnych niezwykle silnie wpłynął nie tylko na dzieci. Również rodzice znacznie częściej zaczęli zwracać uwagę na aspekty ekologii w swoim najbliższym otoczeniu. Niejednokrotnie pouczając swoich krewnych lub sąsiadów.”

Angażujemy również dorosłych

Do dorosłych staramy się dotrzeć przy pomocy wszelkiego rodzaju cyklicznych wydarzeń społecznych i kulturalnych. Podczas „Imienin Gminy Chełmiec” ekodoradca zorganizował Ekostrefę w ramach której odpowiadał na wszystkie pytania mieszkańców dotyczące form dofinansowania do odnawialnych źródeł energii czy wymiany źródła ciepła.

Jak podkreśla ekodoradca Gminy Chełmiec

Podczas spotkań mieszkańcy bardzo często dowiadują się o programach dotacyjnych. Możliwościach i formach dofinansowania do wymiany źródła ciepła, docieplenia domu czy montażu odnawialnych źródeł energii.

W ramach projektu organizujemy prelekcje, wykłady, które prowadzi ekodoradca, albo eksperci w określonej dziedzinie. W ramach spotkań mieszkańcy wysłuchali dwóch prelekcji dotyczących programu pożyczkowego „Jawor” oraz odnawialnych źródeł energii.

Podsumowując, podjęte działania w II fazie projektu, należy wskazać, iż gmina realizuje liczne inicjatywny z zakresu ochrony powietrza. W swoje działania angażuje zarówno starszych jak i młodszych. Poprzez liczne konkursy, prelekcje i wydarzenia chce przybliżyć mieszkańcom czym jest zanieczyszczenie powietrza i jak z nim walczyć. Dzięki podjętym inicjatywom ekodoradca pomaga właścicielom starych kotłów w ich wymianie i w zdobyciu środków na ten cel. Reasumując w II fazie znacząco wzrosła świadomość lokalnej społeczności, a dzięki zdobytej wiedzy ich możliwości ograniczenia zanieczyszczczenia powietrza.

Wymiana kotłów

Podczas trwania II fazy projektu dzięki zaangażowaniu Ekodoradcy na terenie gminy wymieniono 358 starych kotłów. Stare źródła ogrzewania zastąpiono nowymi, ekologicznymi, które nie zanieczyszczają środowiska.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).