Działania gminy Koniusza w walce ze smogiem

Koniusza

Gmina Koniusza w trakcie realizacji II fazy projektu zintegrowanego LIFE przeprowadziła wiele ciekawych i interesujących wydarzeń. Zaangażowanie Ekodoradcy, jego uczestnictwo i organizacja wydarzeń pozwala na lepsze dotarcie do mieszkańców gminy. Co w rezultacie przekłada się na wyższą świadomość społeczeństwa w temacie smogu.

Akcja oczyszczacze powietrza

W ramach działań prowadzonych w gminie do 5 przedszkoli i 5 oddziałów przedszkolnych trafiły oczyszczacze powietrza. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi dzieci mogą oddychać czystym powietrzem. Obecnie, podczas przebywania w placówce, nie są już narażone na zanieczyszczenia z zewnątrz.

Akcja „Sadzenie drzewa” w Gminie Koniusza

Każdy mieszkaniec, który w dniu 30 marca 2019 roku przyniósł odpady (plastik) na teren GOK w Koniuszy, dostał w zamian sadzonkę drzewa (klon czerwony). Sadzonki te można było wziąć do domu i posadzić w przydomowym ogródku. Natomiast samą akcję sadzenia drzew połączono z innymi wydarzeniami takimi jak:

  1. przedstawienie teatralne dla rodziców i dziećmi o tematyce ochrony powietrza,
  2. pokaz autobusu energetycznego (najnowsza technologia grzewcza),
  3. konsultacje dotyczące Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców,
  4. organizacja konkursu plastycznego.

Organizacja „Biegu o czyste powietrze”

W dniach 26 – 27.04.2018r. w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych odbył się Bieg z przeszkodami o czyste powietrze”. Inspirację do biegu zaczerpnięto z „Spartan Race”.  W biegu udział wzięła młodzież w dwóch kategoriach wiekowych. W młodszej grupie biegli uczniowie z gimnazjum, a w starszej młodzież z Z.S. w Piotrkowicach Małych. Szczególnie zaangażowani byli starsi uczniowie, którzy przygotowali odrębne pokazy dla osób niezainteresowanych biegiem. W wydarzeniu wzięło udział ok 300 osób. Po skończonym biegu nastąpiło wręczenie nagród i pakietów ekologicznych.

Podczas takiego wydarzenia nie mogło zabraknąć ekodoradcy. Jego stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ każdy w przerwie startów mógł uzyskać informacje dotyczące jakości i ochrony powietrza.

Wymiana kotłów w Koniuszy

W trakcie trwania II fazy projektu LIFE z pomocą Ekodoradcy na terenie gminy wymieniono 244 stare kotły. Wcześniejsze, nieefektywne urządzenia zamienione zostały na nowe, ekologiczne źródła ciepła.

Stoisko ekodoradcy
Stoisko ekodoradcy

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).