Sucha Beskidzka mówi Stop Smog!

Projekt bez tytułu

Gmina Sucha Beskidzka jest jedną z wielu gmin Małopolski, które uczestniczą w Projekcie zintegrowanym LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Najważniejsze dokonania gminy podsumowano poniżej.

Obchody Dnia Czystego Powietrza

Każdego roku w gminie Sucha Beskidzka organizowane są obchody Dnia Czystego Powietrza. Przypadają one na 14 listopada. W tym dniu dzieci i młodzież z suskich szkół i przedszkola biorą udział w przemarszu głównymi ulicami miasta wraz z własnoręcznie wykonanymi transparentami. Dodatkowo w ramach wydarzenia przy budynku Urzędu Miasta mają miejsce bezpłatne badania spirometryczne, które wykonuje specjalnie przeszkolony pracownik. Badania płuc skierowano do osób dorosłych, cieszą się one dużym zainteresowaniem. W ciągu ostatnich 2 lat z możliwości sprawdzenia stanu swojego zdrowia skorzystało łącznie ok. 110 osób w wieku od 25 do 90 lat.

Akcja sprzątania świata

Co roku ponadto odbywa się akcja sprzątania świata. W ubiegłym roku podsumowanie wspomnianej akcji połączono z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu, którego tematem przewodnim był bezpieczny ruch pieszy i rowerowy. Organizowane wydarzenia zachęcały do aktywności i przełamania codziennej rutyny siedzącego trybu życia. Z tej okazji dzieci z suskich szkół oraz przedszkoli stworzyły „żywy rower” promując tym samym poruszanie się rowerem zamiast samochodem. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników, których było tak dużo, że udało się utworzyć „żywy rower”, aż dwukrotnie.

Nauka przez zabawę

Podczas II fazy odbyły się 2 edycje lekcji warsztatowych. W Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Przedszkolu Samorządowym. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się co to jest smog, jakie są przyczyny powstawania zanieczyszczeń i  jak możemy im zapobiegać. Poprzez zabawę oraz wspólnie wykonane doświadczenia najmłodsi mieszkańcy miasta przekonali się jak ważna dla zdrowia jest jakość powietrza, którym oddychamy.

Dni Ziemi Suskiej

Ponadto podczas Dni Ziemi Suskiej 2019 w ramach działań edukacyjnych na scenie plenerowej zlokalizowanej w parku zamkowym odbyło się przedstawienie teatralne o tematyce ochrony powietrza pt. „Czarownica Niska Emisja”. Tematyka przedstawienia skierowana była głównie do dzieci w przedziale wiekowym 5 – 10 lat. Natomiast z uwagi na fakt, że spektakl ekologiczny odbył się w trakcie dużej imprezy plenerowej w wydarzeniu brali udział także dorośli mieszkańcy gminy.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Sucha Beskidzka:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).